AHİ BABA İLE SENCER KİTAP SERİSİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 102-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milletleri millet yapan en önemli unsurlardan biri kuşkusuz değerlerdir. Devletlerin kuruluş ve yükseliş sürecinde olduğu gibi değerlerin yaşatılmasında da toplumun kanaat önderleri ne ve bazı kurumlara büyük görevler düşer. Bu bağlamda -Türk tarihi söz konusu olduğunda- akla ilk esnaf ve zanaatkârların kurduğu Ahilik teşkilatı gelir. Cömertlik, doğruluk, alçakgönüllülük ve vefa gibi değerlerin kök salıp yerleşmesinde etkili olan bu teşkilat, erdemli bireyler yetiştirdiği gibi toplum hayatına da yön vermiştir. 2021 yılı, Ahilik teşkilatının bireysel gelişime, milli birliğe ve güçlü bir devlet sisteminin tesisine katkıları nedeniyle, “Ahi Evran Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle 2021 yılında Ahilik teşkilatı ve kurucularıyla ilgili bilimsel, kültürel ve sanatsal birçok çalışmaya imza atılmıştır. Öyle ki çalışmalar arasında çocuk edebiyatına da yer verildiği görülmektedir . Çocuk okurlar için hazırlanan Ahi Baba ile Sencer adlı kitap serisi bunlardan birini oluşturmaktadır. Farklı açılardan değerlendirilebilecek olan seride hangi değerlere yer verildiği ve bu değerlerin nasıl aktarıldığı merak konusu olmuştur. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada doküman analizi tekniğine başvurulmuştur. Ahi Baba ile Sencer ana başlığı altında yer alan -“Yolculuk, Pabuç Dama, Misafir Kervanı, Tebdil-i Kıyafet Eden Kadı, Çelüm – Çemçecük, Talimgah, Ramazan, Ney, Yangın ve Şed Kuşanma”- on eser incelenmiş. İnceleme sonucunda toplumsal birçok değere yer verildiği görülmüştür. Bunlardan daha çok yardımseverlik/dayanışma, hayvan ve doğa sevgisi, adalet/adil  olma, dürüstlük, takdir etme ve misafirperverlik değerlerinin ön planda olduğu görülür. Söz konusu değerlerin aktarımında ise öğüt verme ve özdeşim kurma yöntemlerine yer verildiği gözlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

One of the most critical factors that create nations is undoubtedly values. Opinion leaders of the society and some institutions have significant duties in keeping the values alive as in the establishment and rise process of states. In this context, the first thing that comes to mind is the Ahilik organization founded by tradesmen and craftsmen when it comes to Turkish history. This organization, which takes an efficient part in rooting and establishing values such as generosity, honesty, humility, and fidelity, shaped the life of society as raised virtuous individuals. 2021 has been declared as the “Year of Ahi Evran” thanks to the individual development of the organization, provision of national unity, and its contributions to the establishment ofa robust state system. Therefore,there have been many scientific, cultural, and artistic studies related to the Ahi Organization and its founders in 2021. İt’s seen that children’s literature is also included among the studies. One of them is the book se ries "Ahi Baba ile Sencer" prepared for child readers. It was the object of curiosity which values are included in series, which can be the subject of different studies, how these values are transferred. In this study, a qualitative research method was used, and a document analysis technique was applied. In the book series under the main title of Ahi Baba ile Sencer, ten books named -Yolculuk, Pabuç Dama, Misafir Kervanı, Tebdil-i Kıyafet Eden Kadı, Çelüm – Çemçecük, Talimgâh, Ramazan, Ney, Yangın and Şed Kuşanma were examined. As a result of the examination, it was seen that many social values were included. It is seen that the values of benevolence/solidarity, love of animals and nature, justice/fairness, honesty, appreciation, and hospitality are at the forefront. It has been observed that the methods of giving advice and identification are included in the transfer of these values.

 

 

Keywords