ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 90-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital okuryazarlık becerisi dünya vatandaşı olarak adlandırılan bireylerde olması gereken önemli yeterliliklerin başında gelmektedir. Her tür dijital teknolojiyi eleştirel kullanma ve ortaya dijital bazlı ürün koyma becerisi olarak ifade edilen dijital okuryazarlık becerisinin eğitim kurumlarında sistemli bir anlayışla kazandırılması oldukça önemlidir. Ülkemizde de bu beceri özellikle birinci ve ikinci kademede Sosyal Bilgiler Öğretim Programı aracılığıyla öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da sosyal bilgiler dersini almış ortaokul öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerisi ile ilgili görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Van ilinde bulunan üç farklı ortaokulda öğrenim gören 12 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem yönteminden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Çalışma nitel ve betimsel bir çalışmadır. Çalışma kapsamında öğrencilerden veri toplamak için yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde; öğrencilerin çoğunluğunun bilgiye ulaşmak için bilgisayar ve cep telefonu kullandıkları; bilgiye erişmek için güvenli siteleri tercih ettikleri; edilen bilgilerin güvenilirliğini farklı sitelerle karşılaştırma yaparak teyit ettikleri; ziyaret ettikleri sitelerin güvenlik onayına sahip olup olmadığına dikkat ettikleri; dijital teknolojiyi kullanarak yaptıkları en yaygın etkinliğin power point (ppt) oluşturmak olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak sosyal bilgiler dersini almış olan ortaokul öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerisini oluşturan yeterlilikler konusunda bilgi sahibi oldukları görülmüştür. 

Keywords

Abstract

The “digital literacy” skill is one of the most critical competencies that individuals called world citizens must have. It is crucial to earning students digital literacy skills, expressed as the ability to critically use all kinds of digital technology and produce digital-based products systematically in educational institutions. In our country, the students, especially in the first and second stages, are expected to acquire this skill through the Social Studies Curriculum. This study aims to determine secondary school students’ opinions who have taken the social studies course about digital literacy skills. The research study group consists of 12 secondary school students studying in three different secondary schools in Van. Criterion sampling, one of the purposive sampling methods, was conducted in the selection of the sample. The study is a qualitative and descriptive one. Within the scope of the study, structured interview forms were used to collect data from the students. The obtained data were analyzed with the content analysis method. When the findings obtained as a result of the research were examined, it was determined that the majority of students use computers and mobile phones to access information; they prefer secure sites to access information; they confirm the reliability of the information provided by comparing them with different sites; they pay attention to whether the sites they visit have security approval; the most common activity they do use digital technology is to create a powerpoint (ppt). In general, it has been observed that secondary school students who have taken the social studies course are knowledgeable about the competencies that make up their digital literacy skills.

Keywords