SİLİFKE HALK KÜLTÜRÜ VE AMATÖR HALK BİLİMCİ MUSTAFA İNCEOĞLU

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 47-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19. yüzyılda gelişmeye başlayan folklor diğer adıyla halk bilimi, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın maddi ve manevi kültür ürünlerini inceleyen bilim olarak tanımlanmaktadır. Halk bilimi malzemeleri içerisinde bir toplumun çağlar içerisinde ortaya koyduğu sözlü edebiyat ürünleri, geçiş dönemi uygulamaları, gelenek-görenekleri, ritüelleri, batıl inançları, halk mutfağı, halk müziği, halk oyunları, halk hekimliği vb. unsurlar yer almaktadır. Bu ürünler, amatör veya uzman halk bilimciler tarafından zamanla kayıt altına alınmakta ve kendine has yöntemlerle incelenmektedir. Bu yönüyle halk bilimciler geçmişle gelecek arasında kültür köprüsü görevi üstlenmektedirler. Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan Mustafa İnceoğlu da günümüzde unutulmaya yüz tutmuş değerleri, kendi tecrübelerini ve yaşadığı Mersin-Silifke kültür coğrafyası ile ilgili tespitlerini gelecek nesillere aktarmayı kendine vazife bilen bir kültür köprüsüdür. Bu amaçla yöredeki ilgili kültür ögelerinin kayıt altına alınması, yaşatılması ve geliştirilerek bir sonraki nesillere aktarılması için çabalamaktadır. Öyle ki İnceoğlu, gelecek kuşakların öz varlıklarını koruyarak ayakta kalabileceğine inanmaktadır. Doğup büyüdüğü yörenin kültürünün gelecek nesillere aktarılması için kendi imkânlarıyla uğraşan Mustafa İnceoğlu, halk şiiri tarzında şiirler yazdığı için Âşık İnceoğlu lakabıyla tanınmaktadır. Mustafa İnceoğlu 75 yıllık ömründe değişik işlerde çalışmasına rağmen 2008’den beri halk kültürü araştırmaları ve derlemeleriyle uğraşıp bu alanda önemli aşamalar kat etmiştir. Mersin-Silifke halk kültürüyle ilgili olarak basılmış dört, basım aşamasında üç eseri ve devam eden projeleri bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Folklore which started to develop in the 19th century, also known as social science, is expressed as the material and spiritual cultural products of the people living in a country or region. Folklore includes oral literature products that society has revealed over the ages, transitional period implementations, traditions, rituals, superstitions, folk cuisine, folk music, folk dances, folk medicine, etc. These products are recorded over time by amateur or expert folklorists and examined with their own methods. In this respect, folklorists act as a cultural bridge between the past and the future. Mustafa İnceoğlu, who lives in the Silifke district of Mersin, is a cultural bridge that considers transferring the values that are about to be forgotten today, his own experiences,and his findings of the Mersin-Silifke cultural geography where he lived to the future generations are his duty. For this purpose, it strives to record, maintain and develop the relevant cultural elements in the region and transfer them to the next generations. So much so that İnceoğlu believes that future generations can survive by preserving their own assets. Mustafa İnceoğlu, who works with his own means to transfer the culture of the region where he was born and grew up to future generations, is known as Âşık İnceoğlu because he wrote poems in the style of folk poetry. Although Mustafa İnceoğlu has worked in different jobs in his 75- year life, he has been dealing with folk culture research and compilations since 2008 and has made significant progress in this field. He has four works published on Mersin-Silifke folk culture, three works in the press, and ongoing projects. 

Keywords