YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA TÜRKÇENİN SONDAN EKLEMELİ DİL YAPISININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Yedi İklim Türkçe Seti Örneği)

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 112-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretimi uygulamalarında ders kitapları, sözcük öğretimi için temel kaynaklar olarak kabul edilir. Dil öğretiminde okuma yazma becerisini geliştirebilmek, etkili bir iletişim kurmak ve duygularımızı ifade edebilmek için gerekli olan sözcüklerin öğretiminde bu araçlardan faydalanılır. Öğretimi amaçlanan dilin yapısına ve söz varlığının karakterine uygun hazırlanan ders kitapları ise kelime öğretimini kolaylaştırır. Türkçenin yapı bakımından sondan eklemeli dil yapısı özelliğinin yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan metinlerde kullanımı öğrencilerin morfolojik dil farkındalığını sağlamaya katkıda bulunur. Araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki okuma metinlerini inceleyerek “Yapım Eklerinin Kullanılma Durumu” nu tespit etmektir. Bu bağlamda tüm kur düzeylerinde yer alan metinler incelenmiş ve her kur düzeyinin Türkçenin eklemeli dil olma özelliğinden yararlanılarak kelime oluşturma durumu tespit edilmiştir. Bu amaçla yürütülen bu çalışmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe Öğretim Setindeki okuma metinlerinde yer alan yapım eki çeşitlerinin kullanım oranını sayısal olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Yedi İklim Türkçe Öğretim Setindeki A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyesindeki kitapların okuma metinleri oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmış ve araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi ve betimsel analiz ile çözümlenmiştir . Araştırmada veriler Korkmaz (2003) Türkiye Türkçesi Grameri esas alınarak oluşturulan “Yapım Ekleri Listesi” ne göre incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerde incelenen ders kitabındaki okuma metinlerinde yer alan yapım eklerinin kullanım oranının yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the technique of teaching Turkish to foreigners, textbooks are accepted as a fundamental source for teaching vocabulary. These tools are used in teaching the words necessary to improve literacy skills, communicate effectively and express our emotions in language teaching. Textbooks are prepared according to the structure of the intended language and the character of the vocabulary, which facilitates vocabulary teaching. The use of the agglutinative language structure feature of Turkish in the texts of the textbooks for teaching Turkish to foreigners contributes to the morphological language awareness of the students. This research aims to determine the "Using Conditions of Derivational Affixes" by examining the reading texts of the textbooks for teaching Turkish to foreigners. In this study, the texts of all language levels were examined, and the word-formation of each language level was determined by using the feature of Turkish as an agglutinative language. The usage rate of the suffix types in the reading texts of the Yedi İklim Turkish Teaching Set prepared by Yunus Emre Institute was determined numerically. The study group of the research consists of the reading texts of the A1, A2, B1, B2, and C1 level books of the Yedi İklim Turkish Teaching Set. Document analysis was used in the study, and the data obtained in the research were analyzed with content analysis and descriptive analysis. In the research, the data were analyzed according to the "List of Verb Additions" based on Turkey Turkish Grammar, Korkmaz (2003). In the result of the study, it was determined that the usage rate of the constructional suffixes in the reading texts of the examined textbook was insufficient.

Keywords