TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE METİN UYARLAMA: SAİT FAİK ABASIYANIK ÖYKÜLERİNİN A2 DÜZEYİNE UYARLANMASI

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 140-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde özgün materyal kullanımı, dilsel öğelerin nasıl kullanıldığının görülmesini, kültürel öğelerin dili nasıl etkilediğini, dile ait olan ancak derslerde yer verilemeyen pek çok yapının görülmesini sağlar ve yabancı dil öğrenimi açısından oldukça önem arz eder. Dil öğretiminde özgün materyal olarak en sık kullanılan türlerden birisi kısa öykülerdir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de kısa öykülerin kullanılması, özellikle Türk kültürünün aktarımı ve günlük konuşma dilinin görülmesi için gereklidir. Ancak, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi gelişmekte olan bir alan olduğu için diğer becerilerde olduğu gibi okuma becerisi için de kaynak sıkıntısı yaşanmakta ve seviyelere uygun yeterli sayıda kısa öykü ve okuma materyali bulunmamaktadır. Mevcut ve ana dili okurları için yazılmış olan kısa öykülerin her seviyede kullanılması mümkün olmamakta, mutlaka yazım dilinde sadeleştirme yapılmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmak üzere metin uyarlama ölçütlerini alanyazına göre yeniden derlemek ve bu ölçütlere göre Sait Faik Abasıyanık’ın Bir İlkbahar Hikâyesi, İyilik Unutulmaz, Son Kuşlar, Balıkçısını Bulan Olta ve Ağıt öykülerinin A2 seviyesine uyarlanmasıdır. Bu uyarlama Maarif Vakfı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı temel alınarak yapılmıştır. Çalışma doküman inceleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Programda yer alan A2 dil becerileri ve kazanımlarına göre, öyküler yapısal ve anlamsal olarak uyarlanmış ve bu uyarlamalar sırasında Maarif Vakfı Programını yanı sıra yedi ölçütten oluşan bir uyarlama yolu izlenmiştir. Uyarlamalar için öyküdeki cümleler üzerinde tek tek çalışılmış, her bir cümle ve kelimenin seviyeye uygunluğu değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The use of authentic material in foreign language teaching allows seeing how linguistic elements are used, how cultural elements affect language, lots of structures that belong to the language but cannot be included in the courses, and is very important in learning a foreign language. Short stories are one of the most used types of authentic materials in language teaching. The use of short stories in teaching Turkish as a foreign language is essential for transferring Turkish culture and the daily language of speech. However, since teaching Turkish as a foreign language is an emerging field, there is a huge need for resources for reading skills and other skills, and there are not enough numbers of short stories and reading materials to meet the re quirement of language levels. It is not possible to use the short stories written for native language readers at all language levels; therefore, simplification of the language of the story is required. The aim of this study is to recompile the text adaptation criteria according to the literature and, accordingly, to adapt Sait Faik Abayanik’s Bir İlkbahar Hikâyesi, İyilik Unutulmaz, Son Kuşlar, Balıkçısını Bulan Olta, and Ağıt to A2 level for use in teaching Turkish as a foreign language. This adaptation was made based on Maarif Foundation's Program for Teaching Turkish as A Foreign Language. The document analysis method is applied. According to the A2 language skills and objectives in the program, the language of the stories was adapted structurally and semantically, and during these adaptations, an adaptation way consisting of seven criteria was followed in addition to the Maarif Foundation Program. For adaptati ons, the sentences in the stories were studied one by one, and the appropriateness of each sentence and word was evaluated

Keywords