MİKHEİL CAVAKHİŞVİLİ’NİN “ORMAN ADAM”ADLI HİKÂYESİNİN TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 272-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeviri ihtiyacı, bir yandan halklar arasındaki ilişkilerin kaçınılmazlığından, diğer yandan farklı dillerin varlığından kaynaklanmaktadır. En iyi örnekleri çeviri yoluyla elden ele çeviri yoluyla aktarabilen sanatsal edebiyat, halkın özel ilgi alanını oluşturuyordu. Bu çalışmamızda, ünlü Gürcü yazar Mikheil Cavahishvili’nin 1970 yılında yayımladığı ”Orman Adamı” (ტყის კაცი) adlı Gürcüce özgün hikâyesi ile yapıtının Türkçe’ye çevirisi ele alınarak yapıldığı karşılaştırılmalı olarak incelenecektir. “Orman Adamı” adlı eser ilk kez Türkçeye çevrilmiştir. “Orman Adamı” Türkçeye ilk olarak 1988 yılında İbrahim Yavuz Goradze tarafından Türkçeye aktarılarak Total Müşavirlik tarafından basılmıştır. Çalışma sırasında önce yazar ve yapıt hakkında kısa bilgiler verildikten sonra çeviriden alınan örnekler üzerinde çalışılmıştır. Amacımız ele aldığımız çeviri metinleri karşılaştırarak, çevirmenlerin kullandığı stratejiler bağlamında ele almaktır. Ayrıca kaynak metin ile erek metin arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Kaynak metinden seçilen bazı cümleler ile bu cümlelerin çevirideki karşılıkları çevirmenin kullandığı çeviri stratejileri yönünden irdelenmiştir. Çalışma neticesinde çevirmenin kaynak metinde geçen bazı cümleleri, bölerek, kısaltarak, çıkararak ya da ekleyerek erek metne aktardığı göze çarpmaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında çevirmenin hedef dil ve kültürüne hâkim olduğu ve yer yer çeviri stratejilerinden de yararlansa da hedef dil okuyucusu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Yapılan bu çalışmayla bundan sonra yapılacak Türkçe - Gürcüce karşılaştırmalı çeviri çalışmalarına kaynak oluşturması bakımından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

The need for translation arises from the inevitability of relations between people on the one hand, and the existence of different languages on the other. Artistic literature, which was able to convey the best examples through translation from hand to hand, was a special area of interest for the public. In this study, the famous Georgian writer Mikheil Cavahishvili's original Georgian story "Forest Man" (ტყის კაცი) published in 1970 and its translation into Turkish will be examined comparatively. The work named “Forest Man” was translated into Turkish for the first time. “Forest Man” was first translated into Turkish by İbrahim Yavuz Goradze in 1988 and published by Total Consulting. During the study, firstly, brief information about the author and the work was provided, and then the samples taken from the translation were studied. The aim of the study aim was to discuss the context of the strategies used by the translators by comparing the translated texts we have discussed. In addition, the similarities and differences between the source text and the target text are revealed. Some sentences selected from the source text and the translations of these sentences were examined in terms of the translation strategies used by the translator. As a result of the study, The striking point was that the translator transferred some sentences in the source text to the target text by dividing, shortening, removing, or adding. In the light of all this information, although the translator contributed a good command of the target language and culture and sometimes demanded some translation strategies, the target language has been better understood by the reader. This study is important as a source for Turkish-Georgian comparative translation studies to be performed in the future.

Keywords