ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİ DÜZEYLERİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 14-26
Year-Number: 2022-40

Abstract

Türkçe öğretiminin temel gayesi, bireylere dört temel dil becerisini edindirmek ve bu edinilen becerileri aşamalı olarak geliştirmektir. Konuşma, fiziksel ve zihinsel bir süreç olup birlikte kullanılan sembollerin ve seslerin karşıdaki kişinin zihninde anlam oluşturmasını, iletiye dönüşmesini sağlar. Konuşma becerisi, dört temel dil becerisi içinde dinleme becerisinden sonra kazanılan ikinci temel dil becerisidir. Konuşma becerisi, kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını, bilgi ve becerilerini karşısındakine aktarmasını ve kendisini daha iyi ve etkili ifade etmesini sağlayan en etkili araçtır. Bireyin kendini ifade edebilmesinde ve iletişiminde konuşma becerisinin önemi büyüktür. Öğrencilerin konuşma becerisi düzeyleri çeşitlilik göstermektedir. Bu düzeyleri en iyi noktaya çıkarmak için Türkçe öğretmenlerinin yaptığı etkinlikler büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ortaokul düzeyindeki öğrencilerin konuşma becerisi düzeylerini ve konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek ve elde edilen bulgular ışığında konuşma eğitiminin daha etkili gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Nitel araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmanın örneklemini MEB bünyesinde ve çeşitli özel kurumlarda görev yapan 25 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan veriler betimsel analiz tekniğiyle incelenmiştir. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisi düzeyleri yetersiz olarak belirlenmiştir. Çalışmada Ortaokul öğrencilerin konuşma becerisi düzeylerinin yetersizliğinin nedenleri olarak ifade etmede zorlanma, öğrencilerdeki isteksizlik ve teşvik yetersizliği olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisi düzeylerinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler noktasında önerileri ise yöntem-teknik kullanımına daha çok yer verilmesi, okuma çalışmaları yapılması ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma yaptırılması olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The primary purpose of teaching Turkish is to enable individuals to acquire four basic language skills and develop these acquired skills gradually. Speech is a physical and mental process, and it enables the symbols and sounds used together to create meaning in the mind of the other person and turn them into messages. Speaking is the second essential language skill acquired after listening skills among the four basic language skills. Speaking skill is the most effective tool that enables people to communicate with other people, transfer their knowledge and skills to others, and express themselves better and more effectively. Speaking skill is of great importance in the individual's self-expression and communication. Students' speaking skill levels vary. In order to maximize these levels, the activities of Turkish teachers are of great importance. This study aims to determine the speaking skill levels of secondary school students and teachers' views on the development of speaking skills and contribute to a more effective speech education in light of the findings. The sample of this study, in which the qualitative research model was used, consists of 25 Turkish teachers working in the Ministry of National Education and various private institutions. The obtained data were collected with a semi-structured interview form. The data collected with the semi-structured interview form were analyzed with the descriptive analysis technique. In the study, the speaking skill levels of secondary school students were determined to be insufficient. Finally, the study observed that the reasons for the insufficient level of speaking skills of secondary school students were difficulty in expressing, reluctance in students, and lack of encouragement. In the study, suggestions for what may be done to improve the speaking skill levels of secondary school students were determined as giving more place to the use of method-techniques, reading studies, and making prepared and impromptu speeches.

Keywords