EĞİTİMDE SORU KULLANIMININ YERİ VE İŞLEVLERİ: TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 65-87
Year-Number: 2022-40

Abstract

Günümüz dünyasında araştıran, inceleyen, düşünen, sorun çözen, üreten, yetenekleri doğrultusunda insanlığa değer katan bireylere ihtiyaç vardır. Bireylerin ihtiyaç duyduğu üst düzey beceriler arasında araştırma, inceleme ve bu çalışmalara işlerlik katan soru sorma becerisi, sahip olunması gereken en önemli ve öncelikli becerilerdir. Eğitimin en öncelikli amacı, bireylere günümüzün gerektirdiği üst düzey becerilere sahip olmalarını sağlayarak onları hayata hazırlamaktır. Soru, kişiyi düşünmeye sevk ederek okuyup dinlediğini hatırlamasını, anlamasını veya okuyup dinledikleri üzerinden analiz, sentez, karşılaştırma, değerlendirme, dönüştürme ve çıkarım yapmasını; yeniden yaratımla sözlü/yazılı yeni bilgi üretmelerini sağlayan önemli bir araçtır. Bu araştırmanın amacı, genelde eğitimde sorunun yeri ve işlevleri hakkında bilgi vermek, özelde de Türkçe eğitimi alanı içerisinde soru kullanımı ve soru sorma uygulamaları üzerinde durmaktır. Bu kapsamda soru türleri, soru sormanın amacı ve sorunun eğitim ortamlarına sağladığı yararlar; düşünme ve düşünce üretmede sorunun yeri konusunda bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca anlama ve öğrenme bağlamında soru hazırlama, soru oluşturma ve soruluş biçimleri açıklanmış; öğrenme süreçlerinde öğrencilerin de soru sormalarının eğitsel değerine vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte soru düzeylerine, tanılayıcı, biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme kapsamında sorulabilecek soruların özelliklerine, Türkçe dersi metin işleme ve çözümleme sürecinde soru kullanımına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Son olarak, soru kullanımının öğretmen ve öğrenci odağında eğitimde vazgeçilmez bir uygulama aracı olduğuyla ilgili sonuç ve öneriler sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

In today's world, there is a need for individuals who research, examine, think, solve problems, produce and add value to humanity in line with their abilities. Among the high-level skills that individuals need, research, examination and questioning skills that make these studies work are the most important and priority skills to be possessed. The primary purpose of education is to prepare individuals for life by providing them with the high-level skills required today. The question prompts the person to remember and understand what he reads and listens to, or to analyze, synthesize, compare, evaluate, transform and infer from what he reads and listens; It is an essential tool that enables them to produce new verbal/written information through re-creation. The aim of this research is to give information about the place and functions of the problem in education in general, and to focus on the use of questions and questioning practices in the field of Turkish education in particular. In this context, information regarding the types of questions, the purpose of asking questions, the advantages of the question in educational environments, and the place of the problem in thinking and producing thoughts was provided. In addition, in the context of understanding and learning, question preparation, question formation and the way they are asked are explained; Emphasis was placed on the educational value of students asking questions in learning processes. In addition, the question levels, the characteristics of the questions that can be asked within the scope of diagnostic, formative and summative evaluation, and the use of questions in the Turkish lesson text processing and analysis process are given in detail. Finally, conclusions and suggestions regarding using questions as an indispensable tool in education focused on teachers and students were listed.

Keywords