YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE AKILLI TEKNOLOJİLER

Author:

Year-Number: 2022-41
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-08 15:37:34.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 174-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bilişim teknolojilerinin (BT) toplumlar üzerinde büyük bir etkisinin olduğu, teknolojinin toplumlarda yaygınlaşması ve kullanılmasıyla birlikte değişimin kaçınılmaz hale geldiği ve eğitimli bireylerin bilgiye ulaşma, bilgiyi organize etme, bilgiyi değerlendirme, bilgiyi sunma ve iletişim kurma becerileri ile donatılması gerektiği açıktır. İçinde yaşadığımız "bilgi çağı" olarak bilinen 21. yüzyıl, bilgisayar teknolojilerinin hızla geliştiği ve giderek toplumun tüm katmanlarına yayıldığı bir dönemi de beraberinde getirmiştir. Eğitimin bireylere daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması için farklı öğretim materyallerinin kullanılması kaçınılmaz olup, eğitim kurumlarında geleneksel yöntem ve donanımlarla verilen eğitim ve öğretimin yerini bilişim teknolojileri kullanılarak oluşturulan çoklu öğrenme ortamına bırakması kaçınılmazdır. Araştırmanın amacı, yabancı dil eğitiminde başarıyı artırmaya yönelik olarak etkin şekilde kullanılabilecek akıllı teknoloji uygulamalarını araştırmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemine dayalı olarak sürdürülmüş ve bu araştırma yöntemi modelleri arasında yer alan tarama ve doküman analizi modeli kullanılmıştır. Teknolojik araçlara ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni, söz konusu araçlar sayesinde her tür materyale erişilebilmesi ve yazıdan sese veya görüntüye materyalleri bütünleşik şekilde kullanma olanağı sunmalarıdır. Ayrıca, söz konusu teknolojiler ekrandaki tüm bilgileri aktarmanın ötesinde, birçok kullanıcının sosyal ve aktif bir ortamda aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket edebilmesine ve işbirliği yapabilmelerine imkân sağlamaktadır. Akıllı teknolojilerin potansiyel faydalarından yararlanmak isteyen eğitimcilerin öncelikle bu alandaki yeniliklerin farkında olması ve bu teknolojileri etkin ve verimli kullanabilmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde erişilen uygulamalar ve materyal içerikleri yabancı dil öğretimi/öğreniminde önemli rol oynamaktadır.

Keywords

Abstract

Today, it is seen that information technology (IT) has a great impact on societies, change has become inevitable with the spread and use of technology in societies, and educated individuals have made innovations in accessing, presenting, communicating, organizing information, and evaluating information. For example, the 21st century, known as the "information age" we live in, brought along a period in which computer technologies developed rapidly and gradually spread to all layers of society. It is inevitable to use different teaching materials to provide education to individuals more effectively and efficiently, and education and training given with traditional methods and equipment in educational institutions are inevitably replaced by multiple learning environments created by using information technologies. The research investigates smart technology applications that can be used effectively to increase success in foreign language education. The research was carried out based on the qualitative research method, and the scanning and document analysis model, among the research method models, was used. The most important reason for the need for technological tools is that all kinds of materials can be accessed thanks to these tools, and they offer the opportunity to use materials from text to sound or image in an integrated way. In addition, these technologies transmit all the information on the screen and enable many users to act and cooperate in a social and active environment for the same purpose. Educators who want to benefit from the potential benefits of smart technologies should first be aware of the innovations in this field and learn how to use these technologies effectively and efficiently. For this reason, applications and material contents accessed through information and communication technologies play an important role in foreign language teaching/learning.

Keywords