İKİ DİLLİLİK İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2001-2021)

Author:

Year-Number: 2022-41
Number of pages: 10-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı iki dillilik ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri çeşitli açılardan incelemektir. 2001-2021 yılları arasında olmak üzere 20 yıllık süreçte iki dillilik ile ilgili hazırlanan tezler çalışmaya dâhil edilmiştir. İki dillilik üzerine hazırlanan lisansüstü tezler; yayım yılı, tez türü, yapıldığı üniversite, kullanılan anahtar kelimeler, konu,  araştırma yöntemi, çalışma grubu ve sonuçlar açısından incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Çalışmanın veri kaynaklarını YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı, elektronik ortamda ulaşılabilen ve dili Türkçe olan 52 yüksek lisans ve 13 doktora tezi olmak üzere toplam 65 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde, betimsel içerik analizi kullanılmış ve elde edilen bulgular tablolaştırılarak gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda, iki dillilik üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun 2021, 2016 ve 2019 yıllarında yapıldığı ve en çok Gazi Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesinde hazırlandığı tespit edilmiştir. Tezlerde en çok iki dillilik, ana dil, Türkçe, Türkçe öğretimi, tek dillilik ve yazma becerisi anahtar kelimelerinin kullanıldığı; iki dilli öğrencilerin dört temel dil becerisi ile tek ve iki dilli bireylerin karşılaştırılması konularının çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. İki dillilik üzerine yapılmış lisansüstü tezlerde ağırlıklı olarak nicel araştırma yöntemleri kullanıldığı, en çok ortaokul öğrencileri üzerinde çalışıldığı ve elde edilen sonuçların en fazla iki dillilerin eğitimiyle ilgili olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the postgraduate theses on bilingualism from various aspects. Postgraduate theses on bilingualism which have been prepared in the 20 years period from 2001 to 2021 were included in this study. Postgraduate theses prepared on bilingualism were analyzed in terms of publication year, type of theses, university, used keywords, subject, research method, study group and results. The study was designed according to the qualitative research method. The data sources of this study consist of 65 postgraduate theses in total including 52 master's and 13 doctoral theses, which are registered on the Higher Education Council National Dissertation Center, can be accessed electronically and, whose language is Turkish. The data of the study were collected by document analysis method. In the study, descriptive content analysis was used for analyzing the data and findings of the research were shown in tables. As a result of the study, it was determined that the majority of postgraduate theses on bilingualism were made in 2021, 2016, and 2019 and mostly prepared at Gazi University and Hacettepe University. It was determined that bilingualism, native language, Turkish, Turkish teaching, monolingualism, and writing skill keywords are used most in theses and the subjects of the four basic language skills of bilingual students and the comparison of monolingual and bilingual individuals are in the majority. In this study; it was determined that quantitative research methods were mainly used in postgraduate theses on bilingualism, mostly secondary school students were studied, and the results obtained were mostly related to the education of bilinguals.

Keywords