MAARİF VAKFI TARAFINDAN HAZIRLANAN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ YENİ OKURYAZARLIKLAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-41
Number of pages: 151-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Maarif Vakfı tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programını yeni okuryazarlıklar bağlamında incelemek ve programda incelenecek yeni okuryazarlık türleri olarak belirlenen medya okuryazarlığı, dijital (sayısal) okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, ekran okuryazarlığı ve yerel okuryazarlık kavramlarından hangilerine programda yer verildiğini tespit etmektir. Araştırmada, nitel araştırmalarda kullanılan doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında; belirlenen okuryazarlık türlerini barındırma durumu bakımından Maarif Vakfı tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı incelenmiş, seçilen okuryazarlık türleriyle bağlantılı kazanımlar araştırmacılar tarafından gruplandırılmıştır. Aynı yıl içinde Maarif Vakfı’nın hazırlamış olduğu bu program ikinci defa incelenmiş ve ikinci incelemeden elde edilen veriler araştırmacılar tarafından tekrar analiz edilip yeniden gruplandırılmıştır. Yapılan analizlerden hareketle elde edilen veriler kıyaslanmış, her iki analiz arasındaki tutarlılık oranı .98 çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuca göre, araştırma için belirlenen yeni okuryazarlık türlerinden medya okuryazarlığına % 5.04, dijital (sayısal) okuryazarlığa % 15.81, bilgi okuryazarlığına %29.35, görsel okuryazarlığa % 44.38, ekran okuryazarlığına % 1.05 ve yerel okuryazarlığa % 4.34 oranında programda yer verildiği, programda yer alan bu okuryazarlık türlerinin dağılımında dengeli bir dağılım gözetilmediği tespit edilmiş, Maarif Vakfı tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programının araştırmada incelenen yeni okuryazarlık türlerini içinde bulundurduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda şu öneriler getirilebilir: Maarif Vakfı tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı farklı yeni okuryazarlık türleri açısından incelenip, inceleme alanı genişletilebilir. İncelenen yeni okuryazarlık türlerinin dört temel dil becerisi arasında dengeli bir dağılım gözetme durumuna bakılabilir. Program güncellenirken bu veriler ilgililere öneri niteliği taşıyabilir.

Keywords

Abstract

This study seeks to examine the program of teaching Turkish as a foreign language prepared by the Maarif Foundation in the context of new literacies and to determine which of the new literacy types like media literacy, digital literacy, information literacy, visual literacy, screen literacy and local literacy are included in the program. The document review technique, one of the qualitative research methods, was employed in the study. In the first stage of the research, the program was examined in terms of covering the determined literacy types, the learning outcomes related to the selected literacy types were grouped by the researchers. The program was examined for a second time since it was updated in the same year. The data obtained from the second examination were re-analysed and re-grouped by the researchers. The data obtained from the analyses were compared and the consistency rate between the two analyses was .98. According to the research findings, the program featured media literacy at 5.04%, digital (numerical) literacy at 15.81%, information literacy at 29.35%, visual literacy at 44.38%, screen literacy at 1.05% and local literacy at 4.34%. Although the program included new literacy types examined within the scope of the research, the distribution of these literacy types was not balanced. Based on the findings of the research, the following recommendations can be made: The program of teaching Turkish as a foreign language prepared by the Maarif Foundation can be examined in terms of different new types of literacy and the field of research can be expanded. It can be examined whether the new types of literacy have a balanced distribution among the four basic language skills. When updating the program, these data may serve as recommendations to those concerned.

Keywords