BELARUSLU BİREYLERİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİFLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-41
Number of pages: 89-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Motif, insanın herhangi bir davranışı yapma sürecinde onu iten, teşvik eden ve motivasyonun da zeminini hazırlayan bir kavramdır. Yabancı ve yeni bir dili öğrenen bireylerin, öğrenecekleri hedef dile yönelik onları teşvik eden, güdüleyen motiflerinin bilinmesi, öğrenme başarısı ve öğrenme devamlılığı açısından önemli bir faktör olarak öğrenme sürecini doğrudan etkilemektedir. Motifler, motivasyonunun da zeminini hazırladığından görmezden gelinmemesi gereken bir boyuttur. Bu çalışmanın amacı, Belaruslu bireylerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik motiflerini belirlemektir. Bu kapsamda, Belaruslu bireylerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik motiflerinin saptanmasında nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. “Neden Türkçe öğreniyorsunuz?” açık uçlu sorusu sorulmuş ve verilen cevaplar betimsel analiz tekniği ile işleme alınarak motifler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları incelendiğinde, Belaruslu bireylerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik “Eğitim motifi ve Sosyal motif” olmak üzere iki ana motifleri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca eğitim motifi için; zorunlu ders, dil öğrenme isteği, lisansüstü eğitim isteği alt motifler belirlenirken, sosyal ana motifi için ise; evlilik isteği, aile bağlamı, taşınma ve göç isteği, aile bağlamı ve taşınma, iş isteği, iş isteği ve evlilik isteği alt motifleri tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre Belaruslu bireylerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik motiflerinin daha çok sosyal ana motifin alt motifleri olan “Taşınma ve Göç İsteği” ile “Aile Bağlamı” motiflerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Motive is a concept that pushes and encourages a person in the process of doing any behavior and prepares the ground for motivation. Knowing the motives that encourage and motivate individuals to learn a foreign language directly affects the learning process and is an important factor for learning success and its continuity. Motives are a dimension that should not be ignored, as they also form the basis for motivation.This study aims to determine the motives of Belarusians to learn Turkish as a foreign language. A qualitative research method was used to determine the motives of Belarusians to learn Turkish as a foreign language. To determine motives, an open-ended question Why do you learn Turkish? was asked, and the answers were analyzed with the descriptive analysis technique. According to the results of the study, it was found that Belarusians have two main motives for learning Turkish as a foreign language; the educational motive and the social motive. Sub-motives were also revealed in connection with education and main social motives. In this context, the main motive of education has the sub-motives; compulsory course, wish to learn a language, and wish for further education. The main social motive has the sub-motives; wish for marriage, family context, wish to move and migrate, family context and moving, wish for a career, wish for a career, and wish for marriage. According to the study results, Belarusians' motives to learn Turkish as a foreign language are mainly concentrated in the sub-motives “wish to move and migrate” and “family context” of the main social motive.

Keywords