YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİĞİ İŞBİRLİĞİ TEKNİĞİ VE CANVA UYGULAMASINDAN YARARLANMA

Author:

Year-Number: 2022-42
Number of pages: 150-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde öğrenicilerin dil becerilerini geliştirebilmek için farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılmaktadır. İş birliği iş birliği tekniği de bunlardan biridir. İş birliği iş birliği tekniği sadece bireysel gelişimi değil bütün öğrenicilerin iletişim halinde olarak ve eğitim sürecinde aktif bir rol alarak gelişimlerini amaç edinmektedir. Çeşitli aşamalardan oluşan bu teknikte oluşturulan takımlardaki her öğrenici belirlenen konuyu anlatmak üzere sunum hazırlamaktadır. Sunum hazırlama hususunda ise takımlardaki öğreniciler arasındaki iş birliğini artırabildiği ve konuyu daha dikkat çekici hale getirebildiği için Canva, kullanılabilir bir uygulama olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iş birliği iş birliği tekniğinde Canva uygulamasından nasıl yararlanılabileceği hakkında örnek bir uygulama hazırlamaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden olan tarama ve doküman analizi modelleri kullanılarak hazırlanan çalışmada öncelikle iş birlikli öğrenme yöntemi ve iş birliği iş birliği tekniği açıklanmıştır. Daha sonra Canva uygulaması incelenerek özellikleri tanıtılmış ve dil öğretiminde kullanılabilirliği açıklanmıştır. Örnek uygulamadaki öğrenici sayısının on iki; öğrenicilerin dil düzeylerinin ise B2 olduğu varsayılmıştır. Çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iş birliği iş birliği tekniğinin ve Canva’nın kullanılmasıyla birlikte öğrenicilerin birbirleriyle daha fazla Türkçe iletişim kurabileceği, dil becerilerinin gelişebileceği, eğitim sürecinde daha aktif olabilecekleri, dil öğrenme motivasyonlarının artabileceği anlaşılmış ve birtakım önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sınıflarındaki iş birliği iş birliği tekniğine dayalı etkinliklere ve bu süreçte Canva’dan yararlanılmasına kaynaklık edebileceği umulmaktadır.

Keywords

Abstract

Different methods and techniques are used in foreign language teaching to improve learners' language skills. Co-op co-op technique is one of them. Co-op co-op technique aims not only individual development but also the development of all learners by communicating and taking an active role in the education process. Each learner in the teams formed in this technique, which consists of various stages, prepares a presentation to explain the determined topic. Regarding preparing presentations, Canva is a useful application as it can increase the cooperation between the learners in the teams and make the subject more attractive. This study aims to prepare a sample application about how Canva application can be used in the co-op co-op technique in teaching Turkish as a foreign language. In the study, which was prepared using scanning and document analysis models, which are qualitative research methods, the cooperative learning method and the co-op co-op technique are explained. Afterward, the Canva application was examined, its features were introduced, and its usability in language teaching was explained. The number of learners in the sample application is twelve; it is assumed that the language levels of the learners are B2. In the study, it has been understood that with the use of the co-op co-op technique and Canva in teaching Turkish as a foreign language, learners can communicate more in Turkish with each other, improve their language skills, be more active in the education process, and increase their motivation for language learning, and some suggestions have been made. Finally, it is hoped that the study will be a source for activities based on the co-op co-op technique in teaching Turkish as a foreign language classes and to benefit from Canva in this process.

Keywords