YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: 5. SINIF 'HELLO' ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-42
Number of pages: 239-252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı 5. Sınıf İngilizce dersi “Hello” ünitesiyle ilgili güvenilir ve geçerli bir başarı testi geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndan 5. Sınıf Hello ünitesiyle ilgili kazanımlar incelenmiştir. Bu kazanımlardan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini içeren kazanımlar belirlenmiş ve bu kazanımlar doğrultusunda test soruları yenilenmiş Bloom taksonomisinin basamaklarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan test soruları dört farklı uzmana sunulmuş ve uzman görüşleri dikkate alınarak 4 seçenekli 20 sorudan oluşan testin son hali oluşturulmuştur. Ön deneme uygulamasından sonra geliştirilen test üç farklı ilde devlet okulunda eğitim gören toplamda 187 5. Sınıf öğrencisine uygulanmış ve testin test ve madde istatistikleri hesaplanmıştır. TAP programı kullanılarak testin ortalama güçlüğü 0,59, ortalama ayırt ediciliği 0,56 ve KR20 güvenirlik değeri ise 0,84 olarak bulunmuştur. Teste ait yapı geçerliği kanıtları açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılarak sunulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda FACTOR programının tek faktörlü bir yapıyı önerdiği ve tek faktörlü yapının toplam varyansın %39’unu açıkladığı görülmüştür. Geçerlik kanıtlarına ek olarak test maddelerinin cinsiyete dayalı yanlılık analizleri yapılmış, maddelerin DMF düzeyleri Mantel-Haenszel (MH) ve Lojistik Regresyon (LR) teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. Yanlılık analizleri sonucunda sadece bir maddenin Lojistik Regresyon tekniğinde orta düzey DMF gösterdiği görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda İngilizce dersinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir başarı testinin geliştirildiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This research aims to develop a reliable and valid achievement test for the 5th grade English course ‘Hello’ unit. For this purpose, the 5th grade English Language Curriculum was analyzed, and the reading skills for the ‘Hello’ unit were selected. Test questions were prepared for these skills following the revised Bloom’s taxonomy steps. Test questions were presented to four experts, and the final version of the test, consisting of 20 items with four choices, was created according to the experts’ opinions. After applying the preliminary test, the final version was administered to 187 5th grade students studying in public schools in three different provinces, and test and item statistics were calculated. Using the TAP program, the test statistics were calculated as follows; mean difficulty index was .59, mean discrimination index was .56, and KR-20 value was .84. Evidence of construct validity of the test was presented by exploratory factor analysis (EFA). The result of the exploratory factor analysis showed that the FACTOR program suggested a single-factor structure, and the single-factor structure explained 39% of the total variance. In addition to proof of validity, gender-based bias analyses of the test items were determined using Logistic Regression and Mantel-Haenszel (MH) techniques. Finally, as a result of bias analysis, it was seen that only one item showed moderate DIF in the LR technique. Based on these findings, we propose a valid and reliable achievement test that can be used in English language lessons.

Keywords