YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİRKEN KULLANILABİLECEK BİR ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI ÖRNEĞİ: AURASMA

Author :  

Year-Number: 2022-43
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-27 20:02:14.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 60-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin ilerlemesi ile gün be gün hayatımıza yeni kavramlar girmektedir. İnsan yaşamını kolaylaştırmak için gerçek dünya ile sanal dünyayı bir araya getiren "artırılmış gerçeklik" kavramı bunlardan biridir ve sağlık, reklam ve mühendislik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Gerçek ile sanalı bir araya getirmenin yanı sıra interaktif bir ortam da sağlayan artırılmış gerçeklik, eğitim alanında da umut vadetmektedir. Bu alanda yapılan birçok araştırma, artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenciler üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu göstermektedir. Aurasma, bu artırılmış gerçeklik uygulamalarından bir tanesi olma özelliğine sahiptir. Bu çalışmanın amacı, kelime öğretiminde kullanılabilecek bir araç olan Aurasma'yı tanıtmak, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlere, bilişim teknolojilerini kullanmak isteyen öğretim elemanlarına destek olabilecek bir uygulama önerisi sunmaktır. Öğretim elemanlarının artırılmış gerçeklik konusunda farkındalıklarını artırmak ve eğitim ortamlarının bilişim teknolojileri ile zenginleştirilmesine yardımcı olmaktır. Çalışmada, doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemi, bir nitel veri analiz türüdür. Bu veri analizinde veriler önceden belirlenmiş temalar göz önünde bulundurularak özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. Bu veri analiz türünün amacı, okuyucuya bulguları özetlenmiş ve yorumlanmış biçimde sunmaktır. Çalışmanın sonunda artırılmış gerçeklik ve Aurasma’nın; Eğlenceli olması, öğrencilerin motivasyonunu artırması, öğrencilerin aktif katılımını sağlaması, öğrenmeyi kolaylaştırması, öğrenilenlerin hatırlanmasına yardımcı olması, öğrenenlere zaman kazandırması ve soyut konuları somutlaştırması gibi olumlu özelliklere sahip olmasının yanında, kullanımının zor olması ve derste zaman kaybına neden olması gibi olumsuz özelliklere de sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The advancement of technology brings new concepts to our lives every day. The concept of "augmented reality", which brings together the real world and the virtual world to facilitate human life, is one of them and is used in fields such as health, advertising and engineering. Augmented reality, which provides an interactive environment as well as bringing real and virtual together, is also promising in the field of education. Many studies in this area show that augmented reality applications have positive effects on students. Aurasma has the feature of being one of these augmented reality applications. The aim of this study is to introduce Aurasma, a tool that can be used in vocabulary teaching, and to present an application to teachers who teach Turkish as a foreign language so that they can support instructors who want to use information technologies. To increase the awareness of the instructors about augmented reality and to help enrich the educational environments with information technologies. In the study, the document review method was used. The document analysis method is a type of qualitative data analysis. In this data analysis, the data are summarized and interpreted taking into account predetermined themes. The purpose of this type of data analysis is to present the findings to the reader in a summarized and interpreted form. At the end of the study, augmented reality and Aurasma; In addition to having positive features such as being fun, increasing the motivation of students, ensuring active participation of students, facilitating learning, helping learners to remember what has been learned, saving time for learners and embodying abstract topics, it has also been revealed that it has negative features such as being difficult to use and causing loss of time in the lesson out.

Keywords


 • Akbaş, M. F. (2011) Mobil cihazlar üzerinde 3 boyutlu arttırılmış gerçeklik ara yüz yazılımı geliştirme (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Akçayır, M. ve Akçayır, G. (2016). Yabancı dil öğretiminde artırılmış gerçeklik uygulamalarının kelime öğrenimine ve kalıcılığa etkisi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.18,331-345.

 • Aksan, D. (2009). Her yönüyle dil ana çizgileriyle bilim. Ankara: TDK Yayınları.

 • Apaydın, D. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir yöntem denemesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Aziz, K., Aziz, N., Yusof, A., ve Paul, A. (2012). Potential for providing augmented reality elementsin special education via cloud computing. International Symposium on Robotics and Intelligent Sensors, Procedia Engineering, 41, 333‐

 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence, 6(4), 355-385.

 • Bujak, K., Radu, I., Catrambone, C., MacIntyre, B., Zheng, R. ve Golubski, G. (2013). Apsychological perspective on augmented reality in the mathematics classroom. Computers and Education, 68, 536–544.

 • Chao, P.-Y. - Chen, G.-D. (2009). Augmenting paper-based learning with mobile phones, Interacting with Computers, 21(3), 173-185.

 • Çakır, R. , Solak, E. ve Tan, S. S. (2015). Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile İngilizce kelime öğretiminin öğrenci performansına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi,1(1),45-58

 • Dori, Y., ve Belcher, J. (2005). How does technology‐ enabled active learning affect undergraduate students' understanding of electromagnetism concepts? Journal of the Learning Sciences, 14(2), 243‐ 279.

 • Dunleavy, M., Dede, C., ve Mitchell, R. (2009). Affordances and limitations of immersiveparticipatory augmented reality simulations for teaching and learning. Journal of Science Education and Technology, 18(1).

 • Erdoğan, R.U. (2010). Tıp ve mühendislik uygulamalarını amaçlayan üç boyutlu arttırılmış gerçeklik sistemi tasarımı ve geliştirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Erdoğmuş, F. U., & Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim’09-XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 11-13 Şubat, 389-393.

 • Ersoy, H., Duman, E. ve Öncü, S. (2016). Artırılmış gerçeklik ile motivasyon ve başarı: Deneysel bir çalışma. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 5(1),39-44.

 • Holden, C. L.- Sykes, J. M. (2012). Leveraging mobile games for placebased language learning, Kitap bölümü F. Fatrick (Editör), Developments in Current Game-Based Learning Design and Deployment (s. 27-45), ABD

 • Hudaya, A. ve Sadikin, I. S. (2019). The effect of Aurasma augmented reality (AR) to enhance young learners’ vocabulary mastery. Professional Journal of English Education, 6(2),783-790.

 • Ivanova, M., ve Ivanov, G. (2011). Enhancement of learning and teaching in computer graphics through marker augmented reality technology. International Journal on New Computer Architectures and their applications, 1(1), 176-184.

 • Karadayı-Taşkıran, A., Koral, E., & Bozkurt, A. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamasının yabancı dil öğretiminde kullanılması. Akademik Bilişim 2015 (s.462-467). 4-6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 • Kaufmann, H., ve Schmalstieg, D. (2003). Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality. Computers and Graphics, 27(3), 339–345.

 • Kesim, M., & Ozarslan, Y. (2012). Augmented reality in education: current technologies and the potential for education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 297302.

 • Kirner, T. G., Reis, F.M. V., ve Kirner, C. (2012). Development of an interactive book with augmented reality for teaching and learning geometric shapes. Information Systems and Technologies (CISTI), 2012 7th Iberian Conference on 1-6., Madrid, Spain, 20-23 June 2012.

 • Klopfer,E., ve Squire, K. (2008). Environmental detectives: the development of an augmentedreality platform for environmental simulations. Educational Technology Research and Development, 56(2), 203–228.

 • Korucu, A. T., Gençtürk, T., & Sezer, C. (2016). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. In XVIII. Akademik Bilişim Conference, Aydın, Turkey.

 • Küçük, S., Yılmaz, R. ve Göktas, Y. (2014). Augmented reality for learning English: achievement, attitude and cognitive load levels of students, Egitim ve Bilim, 39 (176), 393-404.

 • Liu, T. T., ve Chu, Y. (2010). QR code and augmented reality‐ supported mobile English learningsystem. Mobile Multimedia Processing Lecture Notes in Computer Science, 37-52 Memiş, M. R. (2018). Yapım eki öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinesi, kelime türetme becerisi ve okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Memiş, M. R. ve Erdem, M. D. (2013). Yabancı dil öğretimde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiriler. Turkish Studies, Volume 8/9, p. 297-318.

 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.

 • Onder, R. (2017). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Aurasma ve Color Mix. In 17.04.2022 Retreived from https://docplayer.biz.tr/105856887-Egitimdeartirilmis-gerceklikuygulamalari-aurasma-vecolor-mix.htm

 • Özdemir, S. (2010). Supporting printed books with multimedia: A new way to use mobile technology for learning, British Journal of Educational Technology, 41(6), E135-E138.4

 • Pérez‐ López, D., Contero, M. (2013). Delivering educational multimedia contents through an augmented reality application: A case study on its impact on knowledge acquisition and retention. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12 (4), 19‐

 • Shumaker, R. (Ed.). (2013), Virtual, augmented and mixed reality: Systems and applications, 5th international conference, VAMR, Held as Part of HCI International, Las Vegas, NV, USA,July 21-26, Proceedings, Part II.

 • Tan, T., ve Liu, Y. (2004). The mobile based interactive learning environment (MOBILE) and a case study for assisting elementary school English learning. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.

 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/P P%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4. 16.04.2022 tarihinde indirilmiştir

                                                                                                    
 • Article Statistics