YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİRKEN KULLANILABİLECEK BİR ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI ÖRNEĞİ: AURASMA

Author:

Year-Number: 2022-43
Number of pages: 60-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin ilerlemesi ile gün be gün hayatımıza yeni kavramlar girmektedir. İnsan yaşamını kolaylaştırmak için gerçek dünya ile sanal dünyayı bir araya getiren "artırılmış gerçeklik" kavramı bunlardan biridir ve sağlık, reklam ve mühendislik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Gerçek ile sanalı bir araya getirmenin yanı sıra interaktif bir ortam da sağlayan artırılmış gerçeklik, eğitim alanında da umut vadetmektedir. Bu alanda yapılan birçok araştırma, artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenciler üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu göstermektedir. Aurasma, bu artırılmış gerçeklik uygulamalarından bir tanesi olma özelliğine sahiptir. Bu çalışmanın amacı, kelime öğretiminde kullanılabilecek bir araç olan Aurasma'yı tanıtmak, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlere, bilişim teknolojilerini kullanmak isteyen öğretim elemanlarına destek olabilecek bir uygulama önerisi sunmaktır. Öğretim elemanlarının artırılmış gerçeklik konusunda farkındalıklarını artırmak ve eğitim ortamlarının bilişim teknolojileri ile zenginleştirilmesine yardımcı olmaktır. Çalışmada, doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemi, bir nitel veri analiz türüdür. Bu veri analizinde veriler önceden belirlenmiş temalar göz önünde bulundurularak özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. Bu veri analiz türünün amacı, okuyucuya bulguları özetlenmiş ve yorumlanmış biçimde sunmaktır. Çalışmanın sonunda artırılmış gerçeklik ve Aurasma’nın; Eğlenceli olması, öğrencilerin motivasyonunu artırması, öğrencilerin aktif katılımını sağlaması, öğrenmeyi kolaylaştırması, öğrenilenlerin hatırlanmasına yardımcı olması, öğrenenlere zaman kazandırması ve soyut konuları somutlaştırması gibi olumlu özelliklere sahip olmasının yanında, kullanımının zor olması ve derste zaman kaybına neden olması gibi olumsuz özelliklere de sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The advancement of technology brings new concepts to our lives every day. The concept of "augmented reality", which brings together the real world and the virtual world to facilitate human life, is one of them and is used in fields such as health, advertising and engineering. Augmented reality, which provides an interactive environment as well as bringing real and virtual together, is also promising in the field of education. Many studies in this area show that augmented reality applications have positive effects on students. Aurasma has the feature of being one of these augmented reality applications. The aim of this study is to introduce Aurasma, a tool that can be used in vocabulary teaching, and to present an application to teachers who teach Turkish as a foreign language so that they can support instructors who want to use information technologies. To increase the awareness of the instructors about augmented reality and to help enrich the educational environments with information technologies. In the study, the document review method was used. The document analysis method is a type of qualitative data analysis. In this data analysis, the data are summarized and interpreted taking into account predetermined themes. The purpose of this type of data analysis is to present the findings to the reader in a summarized and interpreted form. At the end of the study, augmented reality and Aurasma; In addition to having positive features such as being fun, increasing the motivation of students, ensuring active participation of students, facilitating learning, helping learners to remember what has been learned, saving time for learners and embodying abstract topics, it has also been revealed that it has negative features such as being difficult to use and causing loss of time in the lesson out.

Keywords