UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE YABANCI DİL ÖĞRENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-YÖNETİMLİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-43
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-22 22:28:40.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 185-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitim sürecinde İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme becerilerinin cinsiyet, sınıf, genel akademik ortalama ve bildikleri yabancı diller açısından nasıl bir düzeye sahip olduğu ve gelişim gösterdiğini ortaya koymaktır. Öz-yönetimli öğrenme bireyin öncelikle ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemesi, daha sonra ihtiyaç duyduğu kaynakları tanımlaması ve uygun öğrenme stratejilerini seçme, kullanma ve değerlendirmeyi kendi başına veya başkalarından yardım alarak yapması olarak açıklanmaktadır. Öz yönetimli öğrenme yaşam boyu öğrenmenin içinde yer alır. Bunun yanı sıra öğrenen özerkliği kavramını da barındırır. İçinde bulunduğumuz eğitim sistemlerinde öğrenme süreci günümüzde yüz yüze eğitimden çevrimiçi eğitime ve akabinde karma eğitime doğru evrilmiştir. Böylece bireyselleşmiştir. Bu durumda öğrencilerin hedeflerini belirleme, planlama ve bu süreci yönetmeleri açısından öz-yönetim kavramı daha önemli hale gelmiştir. Bu doğrultudan hareketle, İzmir Ekonomi Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören İtalyan Kültürü dersi lisans öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme becerileri incelenmiştir. Bu süreçte öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Ankette yer alan farklı değişkenlerle öğrencilerin öz-yönetimli öğrenme becerileri arasındaki bağ araştırılmıştır. Araştırma verileri SPSS programında değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ve analizlere göre birden fazla yabancı dil bilen öğrencilerin özyönetimli öğrenme beceri puanları yüksektir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde öğrencilerin özerkliğinin arttığını söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to assess the level of self-directed learning abilities of undergraduate students enrolled in distance learning courses at Izmir University of Economics in terms of gender, grade, overall academic average, and foreign language proficiency. Self-directed learning is defined as the process of choosing, using, and assessing effective learning strategies either alone or with the assistance of others after first identifying the requirements and goals of the individual or outlining the resources one requires. Lifelong learning encompasses self-directed learning, which upholds learner autonomy. Today's educational systems are transitioning from face-to-face instruction to online and mixed learning. It thus becomes individualized. Determining the goals of the students, organizing, and managing the process have become more crucial in these circumstances as a result of the idea of self-directed learning. This study, which is being conducted at the Izmir University of Economics' Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Fine Arts and Design, Faculty of Communication, Faculty of Business Administration, and Faculty of Engineering, examines the self-directed learning abilities of undergraduate students enrolled in the “Italian Culture” course. A survey of students was used to look at the relationship between the various characteristics and the students' aptitude for independent learning. A discussion of the reflections of students' self-directed learning skills on distance education curriculum and foreign language education was based on the evaluation of the research data using the SPSS program. According to the data and analysis obtained, students who know more than one foreign language have high self-directed learning skill scores. When these results are evaluated, it is possible to say that students' autonomy increases.

Keywords


 • Akay, C., Haidari, S. M. ve Yelken, Y., (2019). Technology-enhanced self-directed language learning behaviors of efl student teachers. Contemporary Educational Technology,10 (3), 229-245.

 • Arı, A. ve Kurnaz, E. A. (2019). Yabancı dil öğretiminde dönüştürücü öğrenme. Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Aşkın, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Cheng, A. ve Lee, C. (2018). Factors affecting tertiary english learners’ persistence in the self-directed language learning journey. System, (76), 170-182.

 • Çelik, K. (2016). Öz-yönetimli öğrenme. S. Aslan (Ed), Yaşam boyu öğrenmede yeni öğrenme türleri (ss.122-136). Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Demirel, M. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve teknoloji. Proceedings of 9th. International Educational Technology Conference. Hacettepe Üniversitesi, 696-703.

 • Euronews, Yabancı dil öğrenmeli miyiz? Beynimiz 'evet' diyor. Erişim tarihi:24.05.2021, https://tr.euronews.com/2019/04/15/yabanc-dil-ogrenmeli-miyiz-beynimizevet-diyor

 • Fischer, G. (2001). Lifelong learning and its support with new media. International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 13 (8836-8840), 1-6.

 • Garrison, D. R. (1997). Self-directed learning: toward a comprehensive model. Adult Education, 48 (1), 18-33.

 • Gibbons, M. (2002). The self-directed learning handbook. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.

 • Gibbons, M. ve Phillips, G. (1982). Self-education: the process of life-long learning. Canadian Journal of Education, 7 (4), 67-86.

 • Hart, R. (2006). Using e-learning to help students develop lifelong learning skills. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Royal Roads University, Victoria.

 • Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Online instructional media and technologies for learning. Newyork: Macmillian Publishing Company.

 • Hiemstra, R. ve Brockett R.G. (2019). Self- direction in adult learning. Newyork: Routledge.

 • Kahraman, M. ve Yılmazsoy, B. (2019). Review of self-directed learning skills of distance education students, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(2), 783-818.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Koç, E. B. (2021). Yaşam boyu öğrenme. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler, (ss. 213-231). Ankara: Pegem Akademi.

 • Long, H. B. (1989). Self-directed learning: Emerging theory & practice. Oklahoma ResearchCenter for Continuing Professional and Higher Education, McCarter Hall, University of Oklahoma, Norman, OK 73037.

 • Loeng, S. (2020). Self- directed learning: A core concept in adult education. Education Research Internatıonal, (vol.2020), 1-12.

 • Martensson, J., Eriksson, J., Bodammer, N. C., Lindgren, M., Johansson, M., Nyberg, L. ve Lövdén, M. (2012). Growth of language-related brain areas after foreign language learning NeuroImage, 63(1), 240-244.

 • McLoughlin, C. ve Lee, M. J. W. (2010). Personalised and self regulated learning in the web 2.0 era: International exemplars of innovative pedagogy using social software, Ausrialian Journal of Educational Technology, 26(1), 28-43.

 • Masumi, K. (2010). Online materials for teaching Japanese. Y. Inoue (Ed.), Cases on online and blended learning technologies in higher education, (ss. 227-248). USA: Information Science Reference.

 • Moradi, H. (2018). Self-directed learning in language teaching -learning processes, Modern Journal of Language Teaching Methods, 8(6), 59-64.

 • Nipper, S. (1989). Third generation distance learning and computer conferencing. R. Mason ve A. Kaye (Ed.), Mindweave: communication, computers and distance education (ss. 63-73). Oxford: Pergamon Press.

 • Oral, B. (2009). Uzaktan eğitim. Ö. Demirel ve E. Altun (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, (ss.172-205). Ankara: Pegem Akademi.

 • Sivkovych, H., Boichuk, A. ve Tytun, O. (2020). Self- directed learning method in teaching foreign languages for professional purposes. Educational Horizons, 2(51), 86-89.

 • Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim. Ankara: Pegem Akademi.

 • Uşun, S. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Wichadee, S. (2011). Developing the self-directed learning instructional model to enhance English reading ability and self-directed learning of undergraduate students, Journal of College Teaching & Learning, 8(12), 43-52.

 • Yavuz, F. (2011). Yabancı dil eğitimine teknoloji entegrasyonu. S. Perkmen ve E. Tezci (Ed). Eğitimde teknoloji entegrasyonu, (ss.131-146). Ankara: Pegem Akademi.

 • Yurdakul, B. (2021). Uzaktan eğitim. Ö. Demirel (Ed). Eğitimde yeni yönelimler, (ss.259- 276). Ankara: Pegem Akademi.

 • Yurdakul, C. (2016). Yaşam boyu öğrenme. S. Aslan (Ed). Yaşam boyu öğrenmede yeni öğrenme türleri, (ss.10-25). Konya: Eğitim Yayınevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics