REHBERLİ OKUMA TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-43
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-22 10:52:35.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 39-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rehberli okuma, bir rehberin yönlendirmesiyle öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir tekniktir. Rehberli okuma aracılığıyla öğrencilerin akıcı, etkili ve doğru okuma becerileri geliştirilir. Bu teknik, yurt dışında yer alan literatürlerde genellikle ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmesinde kullanılan ve öğrencilerin anlaşılır ve akıcı bir biçimde okumalarına yarayan bir tekniktir. Bu araştırmada ise rehberli okuma, araştırmacı tarafından 8. sınıf öğrencilerinin düzeylerine uygun olacak şekilde uyarlanmış ve öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın amacı, bu tekniğin 8. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirip geliştirmediğini ve ne kadar geliştirdiğini belirlemektir. Araştırma, deneysel desenler içinde yer alan ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen biçiminde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Kütahya’da bulunan bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 8-A ve 8-B şubesinden toplam 47 öğrenci yer almaktadır. Deney grubunda 8 haftalık süre boyunca haftada iki ders saati olmak üzere çeşitli etkinliklerle rehberli okuma tekniğiyle dersler işlenmiş, kontrol grubunda ise dersler öğretim programına göre yürütülmüştür. Verilerin toplanması ve öğrencilerin Türkçe dersindeki konuşma becerilerinin ölçülmesi için araştırmacının geliştirdiği “Rehberli Okuma Rubriği” kullanılmıştır. Toplanan veriler, SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Becerilerinin, öğretim programına göre ders işlenen kontrol grubu öğrencilerinin konuşma becerilerinden daha gelişmiş olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin son testten almış oldukları puanların, ön testten almış oldukları puanlardan daha yüksek olduğu ve konuşma becerilerinin geliştiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Guided reading is a technique that aims to improve students' reading skills with the guidance of a guide. Students' fluency and effective and accurate reading skills are developed through guided reading. This technique is generally used in the literature of primary school first-grade students to learn to read and write. It helps students to read clearly and fluently. In this research, guided reading was adapted by the researcher to be suitable for the levels of 8th-grade students and aimed to improve the speaking skills of the students. The research aims to determine whether and how much this technique improves 8th-grade students' speaking skills. The research was a quasi-experimental design with pretest-posttest control group included in the experimental designs. In the research study group, 47 students from 8-A and 8-B branches studing at a public secondary school in Kütahya in the 2019-2020 academic year. In the experimental group, lessons were taught with the guided reading technique with various activities, two lesson hours a week, for an 8-week period, while in the control group, the lessons were carried out the curriculum. The "Guided Reading Rubric" developed by the researcher was used to collect the data and measure the students' speaking skills in the Turkish lesson. The obtained data were analyzed with SPSS. According to the findings, it was seen that the speaking skills of the students in the experimental group, who were taught with the guided reading technique, were more advanced than the speaking skills of the control group, which was taught according to the curriculum. In addition, it was observed that the experimental group students' post-test scores were higher than the pre-test scores and their speaking skills improved.

Keywords