KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA TURİZM TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ

Author:

Year-Number: 2022-43
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-05 00:00:42.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 144-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de dil öğretiminin diğer toplumlarla ilişkilerimizde etkisi olduğu on yıllardır vurgulanmaktadır. Gerek ülkemizin jeopolitik konumu sebebiyle gerekse tarihi açıdan çeşitli medeniyetlerle kültürel alışverişlerin olması dünyaya açık bir toplum hâline gelmemizin en önemli etmenlerindendir. Küresel anlamdaki gelişmeleri birer fırsat olarak gören ülkeler ilk olarak turizm alanında yapılanmalar gerçekleştirmektedir. Bu şekilde hem ekonomik açıdan turizm geliri elde etmeyi hem de kültürel açıdan sınırlar aşarak yeni bağlantılar kurmayı hedeflemektedir. Bütün bu ilişkilerde kültürlenmenin yanında ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacı da yadsınamaz. Öyle ki yabancılara Türkçe öğretimi faaliyetlerinin temel sebepleri arasında Türkiye’ye gelen yabancı turistlerle iletişim kurarak Türk toplumuyla bağ kurmalarının sağlanması ve döviz geliri elde etme de bulunmaktadır. Bu durum ise yabancılara Türkçe öğretiminde özel alanlara ayrı bir yer verilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada kültürel diplomasinin unsurlarından olan dil edinimi çerçevesinde özel alan Türkçesinin bir alt alanı turizm Türkçesi öğretimi ele alınmıştır. Yabancı dil olarak özel alan Türkçesi öğretimi bağlamında yapılan çalışmaların son yıllarda önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Çalışmada Türkiye’nin kültürel diplomasi etkinliklerini yürüten kurumlarından birisi olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı bünyesinde düzenlenen “İş Dünyası Eğitim Programları” çerçevesinde Özbekistan’da gerçekleştirilen eğitimlerin bir parçası olan turizm Türkçesi öğretiminin disiplinler arası bir incelemesi yapılmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. “İş Dünyası Eğitim Programı” çerçevesinde turizm Türkçesi derslerini alan 136 katılımcı örneklem olarak ele alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan “Turizm Türkçesi Öğretimine İlişkin Görüş Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler spss programında analiz edilmiş, inceleme sonuçları frekans ve yüzde olarak belirtilmiştir. Elde edilen verilerden, turizm Türkçesi derslerini alan öğrencilerin eğitim sonrasında turizm alanında çalışma motivasyonlarının arttığı, turizm etkinliklerinde kendilerini daha iyi ifade edebildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında çalışmada, turizm Türkçesi öğretecek araştırmacılara kazanımlar ve ders planlarının yer aldığı örnek bir program da sunulmuştur.

Keywords

Abstract

It has been emphasized for decades that language teaching in Turkey impacts the relations of Turkish people with other societies. Cultural exchanges with various civilizations, both due to the geopolitical position of Turkey and historically, are among the most important factors in Turkish people becoming a society open to the world. Countries that see global developments as an opportunity are firstly structuring in the field of tourism. In this way, it aims to gain tourism income both economically and to establish new connections by crossing cultural boundaries. The aim of developing commercial ties and acculturation is undeniable in all these relations. In this study, Turkish tourism teaching, a sub-field of private Turkish, is discussed within the framework of language acquisition, which is one of the elements of cultural diplomacy. In the study, an interdisciplinary examination of tourism Turkish education, which is a part of the training held in Uzbekistan, is carried out within the framework of "Business Education Programs" organized within the body of the Turkish Cooperation and Development Agency. The survey model, one of the quantitative research methods, was used in the study. Within the "Business World Education Program" framework, 136 participants who received Turkish tourism education were taken as a sample. The "Opinion Scale on Tourism Turkish Education" created by the researcher was used as a data collection tool. The data obtained were analyzed in the SPSS program, and the examination results were stated as frequency and percentage. From the data obtained, it was concluded that the students who received tourism Turkish education increased their motivation to work in tourism after their education and were able to express themselves better in tourism activities.

Keywords