YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRK KÜLTÜR AKTARIMI UNSURLARI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-44
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-31 17:01:43.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 32-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında kullanılan ders kitaplarında Türk kültürü aktarımı unsurlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla incelenmek üzere Gazi Yabancılar İçin Türkçe B1-B2 ders kitapları (2013) seçilmiştir. Dil öğretimi, yalnızca dil bildirişimsel yeterliliklerin kazandırılması olmayıp içinde kültürel yetkinlikleri de barındırmaktadır. Bu sebeple yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan ders kitaplarında Türk kültürünü tanıtıcı metinlerin ve etkinliklerin olması önem taşımaktadır. Kültür aktarımı başlıkları, CEFR (2013) sosyokültürel yetkinliklerden hareketle araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Bu başlıklar “günlük yaşam, yaşam koşulları, kişiler arası ilişkiler, değerler, inançlar, tutumlar ve sosyal gelenekler” olarak tespit edilmiştir. Çalışma nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiş ve doküman incelemesi ile elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda incelenen Gazi Yabancılar İçin Türkçe B1 ve B2 ders kitaplarında yer alan etkinliklerin daha çok ortak evrensel bir kültürden veya başka milletlerin kültürel mirasından hareketle hazırlandığı ve Türk kültürü aktarımının sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen Türk kültür aktarımı unsurlarının ise en çok sanat ve edebiyat ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Gazi Yabancılar İçin Türkçe B1-B2 ders kitaplarının Türk kültürü aktarımı konusunda yeterli veriye sahip olmadığını göstermektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminin bir kültürel diplomasi kabul edilmesi de göz önüne alınacak olursa hazırlanacak ders kitaplarında Türk kültür aktarımı unsurlarının daha fazla olması gerektiği açıktır. Bu nedenle çalışma sonunda, Türk kültür aktarımı kapsamında kültürel mirası gösteren olguların metin ve etkinliklerde daha fazla yer bulması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the elements of Turkish culture transfer in the textbooks used within the scope of teaching Turkish to foreigners. For this purpose, Gazi Turkish for Foreigners B1-B2 textbooks (2013) were selected to be examined. Language teaching is not only the acquisition of language communicative competencies but also cultural competencies. For this reason, texts and activities must introduce Turkish culture in the textbooks prepared for teaching Turkish to foreigners. Cultural transfer titles were determined by researchers based on CEFR (2013) socio-cultural competencies. These titles were determined as daily life, living conditions, interpersonal relations, values, beliefs, attitudes, and social traditions. The study was carried out in a qualitative research design, and the data obtained from the document analysis were evaluated through content analysis. As a result, it has been determined that the activities in these textbooks are mostly prepared based on a common universal culture or the cultural heritage of other nations, and the transfer of Turkish culture is limited. It has been concluded that the determined elements of Turkish cultural transfer are mostly with art and literature. This result shows that Turkish for Gazi Foreigners B1-B2 textbooks do not have enough data on the transfer of Turkish culture. Considering also the issue that teaching Turkish to foreigners is accepted as cultural diplomacy, it is clear that there should be more elements of Turkish cultural transfer in the textbooks to be prepared. For this reason, at the end of the study, it is suggested that the facts showing our cultural heritage within the scope of Turkish cultural transfer should be included more in texts and activities.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics