TRT ÇOCUK KANALINDA YER ALAN 6-9 YAŞ GRUBU ÇİZGİ FİLMLERİN SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-45
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-31 14:10:58.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 345-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söz varlığı unsurları, bir toplumun kavramlar dünyasını göstermekte ve o toplumun kültürünü yansıtmaktadır. Çocukların dil gelişiminde de önemli role sahip olan söz varlığı unsurları, çocuklara televizyonda birkaç saat izledikleri çizgi filmler ile de aktarılabilmektedir. Bu araştırmada da TRT Çocuk kanalında yayımlanan, 6-9 yaş grubuna hitap eden çizgi filmlerin söz varlığı unsurlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın inceleme nesnelerini, TRT Çocuk kanalında yayımlanan, 6-9 yaş grubuna hitap eden üç çizgi filmin, ilk üç bölümü oluşturmuştur. Çizgi filmler amaçlı kolay ulaşılabilir yöntemle seçilmiştir. Veriler doküman incelemesi ile toplanmıştır. Çizgi filmler dinleme/izleme yöntemiyle ele alınıp incelenmiş ve içeriklerinde yer alan yabancı sözcükler, deyimler, atasözleri, ikilemeler, kalıp (ilişki) sözler, terimler, kalıplaşmış sözler ve argo ifadeler veri olarak tespit edilmiştir. Çizgi filmlerin incelenmesinde TRT Çocuk kanalının resmî video paylaşım sitesi tercih edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, çizgi filmlerin bölümlerine göre frekans değeri olarak ifade edilmiştir. Daha sonra veriler tablolar hâlinde sunulmuştur. Sonuç olarak incelenen çizgi filmlerde, 502 adet yabancı sözcüğe yer verilirken, 1 adet atasözüne yer verildiği, kalıplaşmış ifadelere hiç yer verilmediği, 22 adet ikilemenin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 54 adet deyim, 35 adet terim, 71 adet kalıp (ilişki) söze yer verildiği, argo ifadelerin hiç kullanılmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Vocabulary elements show the conceptual world of a society and reflect the culture of that society. Vocabulary elements, which have an essential role in children's language development, can also be conveyed through cartoons that children watch for a few hours on television. This research aims to determine the vocabulary elements of the cartoons that appeal to the 6-9 age group and broadcast on the TRT Kid channel. The first three episodes of three cartoons broadcast on TRT Kid channel, appealing to the age group of 6-9, constitute the objects of study of this research, in which the scanning model was used. The cartoons were chosen with an easily accessible method. Data were collected by document review. The cartoons were handled and analyzed by listening/watching method, and foreign words, idioms, proverbs, reduplications, stereotypes, terms, stereotypes and slang expressions in their contents were determined as data. TRT Kid channel official video sharing site l was preferred in the analysis of cartoons. Content analysis was used in the analysis of the data. The data obtained from the research were expressed as the frequency value according to the parts of the cartoons. Then the data are presented in tables. As a result, it was determined that while 502 foreign words were included in the analyzed cartoons, 1 proverb was included, no stereotyped expressions were included, and 22 reduplications were used. In addition, it was concluded that 54 idioms, 35 terms, 71 phrases (relationships) were included, and slang expressions were never used.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics