ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN “EVET EFENDİM” VE “RENK ÇEMBERİ” ADLI METİNLER VE BU METİNLERİN ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2023-45
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 11:18:45.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 300-319
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ders kitapları, öğrenme sürecinde, öğrenci ve öğretmenler için vazgeçilmez kaynaklardır. Bu nedenle özenle ve alan uzmanlarınca hazırlanması ve ilgili dersin hedef kazanımlarını kapsayan bir içeriğe sahip olması, kitaplarda metinsellik ölçütlerine uygun metinler kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda eğitim-öğretim sürecinde en ulaşılabilir ders materyali olan ders kitaplarının içeriğinin incelenmesi, olumlu ve olumsuz yanlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmada, MEB Yayınları Ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki “Evet Efendim” ve “Renk Çemberi” adlı tiyatro metinleri ve bu metinlere ait etkinlikler 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı çerçevesinde incelenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan temel nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; incelenen tiyatro metinlerinde kullanılan görsellerin sezdirme/keşfettirmeye dayalı olduğu ve metindeki anlam boşluklarını tamamladığı; hazırlanan etkinliklerde daha çok okuma becerisine yönelik kazanımlara yer verilerek dinleme/konuşma becerilerinin ihmal edildiği, tiyatro metinlerinin ders kitaplarına orijinal hâliyle değil de değiştirilerek alındığı ve bu değişikliklerin 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan ders kitaplarına alınacak metinlerin nitelikleri ile örtüşmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, Türkçe ders kitaplarında yer alacak tiyatro metinleri hazırlanırken, 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen metin niteliklerine dikkat edilmesi, bu metinlere yönelik hazırlanan etkinliklerde öğrenciyi aktif kılan, tiyatro ile ilişkisi bakımından dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklere daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Textbooks are indispensable resources for students and teachers in the learning process. For this reason, it is necessary to prepare carefully and by field experts, have content that covers the relevant course's target acquisitions, and use texts following the textuality criteria in the books. In this context, it is necessary to examine the content of the textbooks, which are the most accessible course materials in the education process, and to evaluate their positive and negative aspects. In this direction, the theatrical texts "Evet Efendim" and "Renk Çemberi" in the MEB Publications Secondary School 6th grade Turkish textbooks and the activities related to these texts were examined within the 2019 Turkish Lesson Curriculum framework. In this study, the preliminary qualitative research design, which is one of the qualitative research designs, was preferred. In this study, in which the document review method, one of the data collection methods, was used, the data were analyzed with the content analysis technique. As a result of the research; the visuals used in the analyzed theatrical texts are based on intuition/discovery and complete the meaning gaps in the text; In the activities prepared, it was concluded that listening/speaking skills were neglected by including the acquisitions for reading skills, the theater texts were included in the textbooks in a modified form rather than in their original form, and these changes did not match the qualities of the texts to be included in the textbooks in the 2019 Turkish Language Curriculum. In this direction, while preparing the theatrical texts to be included in the Turkish textbooks, attention should be paid to the text qualities specified in the 2019 Turkish Course Curriculum.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics