ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDA KAKOFONİ

Author:

Year-Number: 2023-45
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-24 13:12:10.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 220-240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın anlatma ihtiyacını karşılayan yazma, farklı açılardan incelenmesi ve geliştirilmesi gereken bir dil becerisidir. Yazılı anlatım; duygu, düşünce ve bilgilerin zihinde yapılandırılmasıdır. Yeterli ve nitelikli yazılar; aktif bir zekâ, zengin kelime hazinesi, yazma yöntem ve tekniklerine hâkimiyet, motivasyon, genel kültür bilgisi, dil bilgisi ve dil hassasiyeti vb. gerektirir. Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki kakofoniyi belirlemek, bu hataların neden kaynaklandığını tespit etmek ve kakofonik hataların nasıl ortadan kaldırılabileceğine dönük çözüm önerileri ortaya koymaktır. Çalışma, nitel bir araştırmadır. Verilerin çözümlenmesinde doküman inceleme ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlemesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 117 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerden belirli bir konuda yazı yazmaları istenmiştir. Toplanan verilerin incelenmesiyle, öğrencilerin yazılarında hem ses hem de sözcük düzeyinde kakofoniye rastlanmıştır. Bu hatalar, ses ve sözcük düzeyinde ayrıştırılmış ve tablolara yansıtılmıştır. Öğrencilerin ses düzeyindeki hatalarının konuştuğu gibi yazma, yöresel dile başvurma, ve’li cümleler kurma, ve bağlacına fazla başvurma, ek yığılmaları, kontrol eksikliği, özensiz dil kullanımı ve eksiltmeden faydalanmamak; kelime düzeyindeki hatalarının ise konuştuğu gibi yazma, sözcük hazinesinin zayıflığı, abartılı anlatım, özensizlik, ve’li cümleler kurma, yazdıklarını kontrol etmemek, gönderim, eksiltme ve değiştirimden yararlanmamak gibi nedenlerden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle öğrencilerin düzgün, kurallı ve sağlıklı cümleler kurmaları; Türkçeyi etkili bir şekilde kullanabilmeleri için çeşitli etkinlikler sıralanmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Writing is a linguistic skill that needs to be looked at and developed from several perspectives since it satisfies the human desire for expression. Written expression is the structuring of feelings, thoughts and information in the mind. An active intelligence, a wide vocabulary, mastery of writing methods and techniques, motivation, general cultural knowledge, grammar and language sensitivity, etc. are all necessary for effective and qualified writing. The purpose of this research is to determine the cacophony in middle school students' written statements, to identify the causes of these errors, and to offer suggestions for how to eliminate cacophonic errors. The study is a qualitative research. Document analysis and content analysis techniques were used to analyse the data. One of the purposive sampling techniques, convenience sampling, was employed to identify the study group. The study group of the research consists of 117 students studying at a secondary School in Ümraniye district of Istanbul in the 2020-2021 academic year. In the study, students were asked to write on a specific topic. The lexical and phonological cacophony in students' writing was revealed by the examination of the data that had been gathered. Writing as one speaks, using regional language, constructing sentences with and, overusing the conjunction and, suffix clusters, a lack of control, careless language use, and don’t use ellipsis are all reasons why students make phonological errors. They also make mistakes at the vocabulary level because they write as they speak, have a limited vocabulary, use exaggerated expression, are careless, start sentences with and, don't proofread what they write, and don't use references, ellipsis and substitution. Based on the study's findings, a number of exercises and recommendations were produced to help students effectively use Turkish and construct correct, regular, and healthy sentences.

Keywords