YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GELENEKSEL MEDYA ARAÇLARININ KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2023-45
Number of pages: 126-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde geleneksel medya araçlarının kullanılmasıyla ilgili öğreticilerin görüşlerini tespit etmek ve bu konuya ilişkin değerlendirmeler yapmaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle desenlenmiştir. Araştırmanın verileri, 2022-2023 akademik yılı bahar yarıyılında Türkiye’nin batısındaki Türkçe Öğretim Merkezlerinde öğreticilik yapan 7 öğreticiyle görüşülerek toplanmıştır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme soruları aracılığıyla elde edilmiş olup elde edilen veriler içerik analiziyle temalara ayrılarak kodlanmıştır. Araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kullanım durumu, kullanılan geleneksel medya araçları, bu medya araçlarının hangi becerileri geliştirdiği, kullanılan medya araçlarının hangi kur seviyeleri için kullanılabileceği ve geleneksel medya araçlarının öğrencilere sağladığı faydalara yönelik öğretici görüşleri yer almaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde geleneksel medya araçlarını kullandığını belirten öğreticilerin genel olarak gazete ve televizyon kullandıkları, eğitim öğretim sürecinde kullandıkları geleneksel medya araçlarının dinleme ve konuşma becerisini geliştirdiğine inandıkları görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde geleneksel medya araçlarını geleneksel medya araçlarının gelişmemiş olması, zaman harcamayı istememe, eğitim-öğretimde kullanılan materyalleri yeterli bulma, konuya uygun olmama ve erişilebilirliğin zor olması gibi nedenlerden dolayı öğreticilerin kullanmadıkları belirlenmiştir. Öğreticiler genel olarak geleneksel medya araçlarının A1 seviyesi için ve her kur seviyeleri için kullanılabileceğini, geleneksel medya araçları kullanımının büyük ölçüde kulak aşinalığı sağladığını düşünmektedirler.

Keywords

Abstract

This study aims to determine teachers' opinions about the use of traditional media tools in teaching Turkish as a foreign language and to make evaluations on this issue. The research was designed with a case study design from qualitative research methods. The study's data were collected by interviewing seven lecturers teaching in Turkish Language Teaching Centres in western Turkey in the spring semester of the 2022-2023 academic year. A typical case sampling method was used to determine the sample group in the study. The study's data were obtained through interview questions, and the data obtained were coded and coded into themes by content analysis. In the research, the usage status of teaching Turkish as a foreign language, the traditional media tools used, which skills these media tools develop, for which course levels these media tools can be used, and teacher opinions on the benefits of traditional media tools to students are included. It is seen that the instructors, who stated that they use traditional media tools in teaching Turkish as a foreign language, generally use newspapers and television, and they believe that the conventional media tools they use in the education and training process improve their listening and speaking skills. In teaching Turkish as a foreign language, teachers do not use traditional media tools for reasons such as not developing traditional media tools, not wanting to waste time, finding the materials used in education sufficient, not being suitable for the subject, and having difficult accessibility. In general, the trainers think that traditional media tools can be used for the A2 level and all language levels, and using traditional media tools provides a great deal of ear familiarity.

Keywords