TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-45
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-17 23:48:33.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 138-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe öğretmenlerinin mesleğe dair birçok yeterliği kazandığı dönem öğretmen adayı oldukları yani üniversite öğrencisi oldukları dönemdir. Bu manada Türkçe öğretmeni adayları çocuk edebiyatı eserlerinin taşıması gereken nitelikleri bilmelidir. Çocuk edebiyatı eserlerinin seçiminde ise çocuk edebiyatına yönelik tutumun önemli bir belirleyici olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın amacı Düzce Üniversitesinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının çocuk edebiyatına yönelik tutumlarını incelemektir. Türkçe öğretmeni adaylarının çocuk edebiyatına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan ve nicel şekilde desenlenen bu çalışma bir tarama araştırmasıdır. Araştırmaya 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenim gören ve basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 140 Türkçe öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Karagül (2020) tarafından geliştirilmiş olan “Çocuk Edebiyatına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “farkında olma”, “kabullenme” ve “değer verme” adlı üç alt boyut ve 26 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada Cronbach Alpha değeri ölçeğin genelinde 0.94, “farkında olma” alt boyutunda 0.97, “kabullenme” alt boyutunda 0.77 ve “değer verme” alt boyutunda 0.83 olarak bulunmuştur. Ölçeğin genelinde ve tüm alt boyutlarında Cronbach Alpha değerleri asgari düzey olarak kabul gören 0.70’in üzerindedir. Veri analizi için SPSS 21.0 paket programının kullanıldığı araştırmanın sonucunda katılımcı Türkçe öğretmeni adaylarının çoğunluğunun çocuk edebiyatına yönelik tutumunun olumlu olduğu, cinsiyetin, sınıf düzeyinin, çocuk kitapları okumanın ve çocuk edebiyatı dersi almanın çocuk edebiyatına yönelik tutumu anlamlı düzeyde farklılaştırdığı, 3-17 yaş arasında bir kardeşe sahip olma durumunun ise çocuk edebiyatına yönelik tutumu etkilemediği tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

The period when Turkish teachers acquire many competencies related to their profession is the period when they are prospective teachers, that is, when they are university students. In this sense, Turkish teacher candidates should know the qualities that works of children’s literature should have. It can be said that attitude towards children’s literature is an important determinant in the selection of children’s literature works. This study aims to examine the attitudes of Turkish language teacher candidates studying at Duzce University toward children’s literature. This quantitatively designed study, which aims to examine the attitudes of prospective Turkish teachers towards children’s literature in terms of various variables, is a survey research. 140 Turkish language teacher candidates studying in the 2022-2023 academic year and selected by simple random sampling method participated in the study. The “Scale of Attitude toward Children's Literature” developed by Karagul (2020) was used as a data collection tool in the study. The scale consists of 26 items and three sub-dimensions, namely “awareness”, “acceptance” and “appreciation”. In the study, Cronbach’s Alpha value was found to be 0.94 in the overall scale, 0.97 in the “awareness” sub-dimension, 0.77 in the “acceptance” sub-dimension and 0.83 in the “valuing” sub-dimension. Cronbach’s Alpha values in the overall scale and in all sub-dimensions are above 0.70, which is accepted as the minimum level. At the end of the study, where the SPSS 21.0 software package was used for data analysis, it was concluded that the majority of the Turkish teacher candidates who participated in the study had positive attitudes toward children’s literature and that gender, grade level, reading children’s books, and taking a course on children’s literature significantly changed the attitude toward children’s literature, while having a sibling between the ages of 3-17 did not affect the attitude toward children’s literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics