YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN METİN SADELEŞTİRMEYE VE SADELEŞTİRİLMİŞ METİNLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-45
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-13 13:05:58.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 404-426
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin metin sadeleştirmeye ve sadeleştirilmiş metinlere yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 akademik yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde görev yapan 25 yabancı dil olarak Türkçe öğreticisinden oluşmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğinin kullanıldığı araştırmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bulgular 10 ana tema altında gruplandırılmış, frekans (f) ve yüzde (%) değerleri gösterilmiştir. Veriler bu temalar altında yorumlanmış, öğretici görüşlerinden yapılan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yabancı dil olarak Türkçe öğreticileri; derslerde en çok üretilmiş ve sadeleştirilmiş metinleri kullandıklarını, sadeleştirilmiş metinlere %26,6 ile en çok A1 ve A2 seviyelerinde ihtiyaç duyduklarını ancak kısıtlı dilbilgisi yapıları ve sadeleştirme çalışmalarının az olması nedeniyle özellikle A1 ve A2 seviyelerine yönelik metin bulmakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Öğreticiler, sadeleştirilmiş metinleri bulmakta zorlanmalarının en büyük sebebi olarak sadeleştirilmiş metinleri bulabilecekleri bir kaynağın bulunmamasını (%31,26) göstermiştir. Katılımcılar, sadeleştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan metinlerin, seviyeye uygun olmamasını (%28,14) bir diğer sorun olarak öne çıkarmışlardır. Ayrıca öğreticilerin %37,15’i metin sadeleştirmelerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreticileri tarafından, %25,71’i ise akademisyenler tarafından yapılması gerektiğini bildirmişlerdir. Bununla birlikte yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerine göre metin sadeleştirmede dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar sadeleştirilmiş metnin seviyeye uygun olması (%42,5) ve metnin ana fikrinin ve özgünlüğünün sabit kalmasıdır (%15).

Keywords

Abstract

This study aims to determine the views of Turkish as a foreign language instructor on text simplification and simplified texts. The research study group comprises 25 Turkish as foreign language instructors working at Istanbul Gelişim University Turkish and Foreign Language Application and Research Center and Istanbul University Language Center in the 2021-2022 academic year. In the study in which the interview technique, one of the qualitative research methods, was used, the data were collected through semi-structured interview forms prepared by the researcher. As a result of the evaluations, the findings were grouped under ten main themes, and frequency (f) and percentage (%) values were shown. The data were interpreted under these themes and supported with direct quotations from the instructors’ opinions. According to the results of the study, TFL instructors stated that they mostly use produced and simplified texts in their lessons, that they need simplified texts mostly at A1 and A2 levels with 26.6%, but that they have difficulty in finding texts, especially for A1 and A2 levels due to limited grammatical structures and lack of simplification studies. The biggest reason for the difficulty in finding simplified texts was the lack of a source where they could find simplified texts (31.26%). Participants highlighted that the texts that emerged from simplification studies were not suitable for the level (28.14%) as another problem. In addition, 37.15% of the instructors stated that instructors of Turkish should do text simplification as a foreign language, and 25.71% of them stated that academicians should do it. However, according to the TFL instructors, the most critical issues to be considered in text simplification are that the simplified text should be suitable for the level (42.5%), and the main idea and originality of the text should remain constant (15%).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics