ORTAÖĞRETİM (LİSE) ÖĞRENCİLERİNİN TOPLULUK KARŞISINDA KONUŞMASINI ETKİLEYEN UNSURLAR

Author :  

Year-Number: 2023-45
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-16 20:47:27.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 460-477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Konuşma sosyal bir varlık olarak nitelendirilebilecek olan insanın günlük hayatında diğer becerilere de bağlı olarak kullandığı ya da kullanmak zorunda kaldığı bir dil becerisidir. Doğumla birlikte çeşitli sesler çıkarmaya başlayan insan zaman içinde anlamlı cümleler kurmayı yani konuşmayı öğrenir. Kimi zaman bir kişiyle gerçekleştirilen bu beceri kimi zaman da birden fazla kişinin önünde gerçekleşebilir. İnsanın birden fazla kişi önünde yaptığı bu konuşmaya topluluk önünde konuşma denir. Topluluk karşısında konuşan kişiler genelde toplum içinde önemli görevler üstlenirler. Siyasetçiler, bürokratlar, öğretmenler, hâkimler vb. meslek sahipleri topluluk karşısında konuşmaya sıkça başvururlar. Toplum içinde sıkça başvurulan topluluk karşısında konuşma, eğitim ortamlarında da doğal yerini almalıdır. Konuşmacılar konuşma süresinde ister istemez birtakım unsurlardan etkilenmektedir. Bu çalışmada ortaöğretim (lise) öğrencilerinin topluluk karşısında konuşurken etkilendikleri unsurları ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın desenini nitel araştırma desenlerinden olgubilim oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu yirmi öğrenciden oluşmuştur. Bu öğrencilerin yedisi dokuzuncu sınıf, dördü onuncu sınıf, üçü on birinci sınıf, altısı ise on ikinci sınıfta öğrenim görmektedir. Verilerin toplanma aşamasında görüşme formundan yararlanılmıştır. Görüşme formunda fiziksel, bilişsel ve duyuşsal olarak katogorize edilmiş on üç soruya yer verilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yapılmış ve tablolar halinde gösterilmiştir. Öğrencilerin %40’ının topluluk karşısında konuşmaya istekli olduğu, %60’ının topluluk karşısında konuşmak için kendine güvendiği, %80’inin toplulukta bulunan kişilerden etkilendiği, %95’inin konuşurken heyecanlandığı, %65’inin bireysel ihtiyaçlarının konuşmasına etki ettiği görülmüştür.

 

 

Keywords

Abstract

Speech is a language skill that people use or have to use depending on other skills in their daily life, which can be described as a social being. A person who starts to make various sounds with birth learns to make meaningful sentences, that is to speak, over time. This skill, which is sometimes performed with one person, can sometimes be performed in front of more than one person. This speech in front of more than one person is called public speaking. People who speak in public usually take on important roles in society. Politicians, bureaucrats, teachers, judges, etc. Often resort to public speaking. Speaking in public, which is frequently used in society, should also take its natural place in educational environments. Speakers are inevitably affected by some factors during speaking time. In this study, it is aimed to reveal the elements that secondary school (high school) students are affected while speaking in public. The pattern of the research is phenomenology, one of the qualitative research designs. The study group of the research consisted of twenty students. Seven of these students are in the ninth grade, four in the tenth grade, three in the eleventh grade, and six in the twelfth grade. The interview form was used during the data collection phase. The interview form included thirteen questions categorized as physical, cognitive and affective. The obtained data were analyzed and presented in tables. It was observed that 40% of the students were willing to speak in front of the community, 60% were confident to speak in front of the community, 80% were influenced by the people in the community, 95% were excited while speaking, and 65% were influenced by their individual needs.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics