YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN TUNUSLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENME SÜRECİ VE TÜRKİYE’YE İLİŞKİN GENEL GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-46
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-16 01:01:24.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 37-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Tunuslu bireylerin Türkçe öğrenme süreçleri, Türkçe ve Türkiye’ye ilişkin genel görüşlerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile gerçekleştirilmiş olup katılımcıların konuyla ilgili görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmaya Türkçe düzeyi en az A1 olan 34 Tunuslu öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Türkçe öğrenen katılımcıların 26’sının ( %76,4) Türkçe ile ilk karşılaşmaları Türk dizi ve filmleri ile 7’sinin (%20,5) okullarda yer alan Türkçe dersleri ile ve 1 (%2,9) katılımcının ise Türk müziği ve dizileriyle olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 14’ü (%41,1) Türkçe öğrenme sebepleri arasında Türk dizi ve filmlerini anlamak için, 20’si (58,8) Türkçe bilen ve konuşan arkadaşlarla Türkçe konuşmak için, 2’si (5,8) Türkiye’de okumak, Türkçeyi ve dil öğrenmeyi sevdikleri için cevabını vermişlerdir. Katılımcıların Türkçe öğrenme sürecinde en fazla karşılaştıkları sorunlar ise dijital kaynaklara ulaşma sorunu (%38,2), ders kitaplarına ulaşma sorunu (%32,3), okuma kitaplarına ulaşma sorunu (%20,5), Türkçe konuşma pratiği sorunu (%2,9) ve hiçbir sorunla karşılaşmama (%14,7) biçiminde ifade edilmiştir. Araştırmanın diğer bulguları ise katılımcıların Türkçe bilmenin gelecekte daha iyi bir iş ve eğitime ulaşmada yararlı olacağını; Türkçe öğrenmeye başladıktan sonra Türkiye’yi daha iyi tanıdıklarını, Türkiye ile ortak kültür ve tarih konusundaki farklılıklarını artırdığını ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

This study aimed to explore the mechanisms of Turkish language acquisition amongst Tunisian learners who learn Turkish as a foreign language and garner their perspectives on Turkish culture and the nation of Turkey. The research employed the case study design. The participants' viewpoints were captured using a semi-structured interview format. The data were subjected to content analysis for interpretative evaluation. 34 Tunisian students with at least an A1 proficiency level in Turkish voluntarily partook in the investigation. Findings revealed that 26 (%76,4) of the participants were initially exposed to the language via Turkish television series and films. Conversely, 7 (%20,5) participants were first exposed to Turkish through language courses in schools, while 1 (%2,9) individual was introduced to the language through Turkish music and television series. 14 of the participants (%41,1) indicated that their motivation for learning Turkish was to comprehend Turkish television series and films. 20 participants (%58,8) declared their primary reason for acquiring the language was to communicate with Turkish-speaking acquaintances. Lastly, 2 participants expressed an inherent liking for Turkish and a broader interest in foreign languages, combined with aspirations to pursue academic studies in Turkey, as the driving force behind their Turkish language learning. The challenges faced by participants during their Turkish language learning journey included difficulties accessing digital resources (38.2%), procuring textbooks (32.3%), and obtaining reading materials (20.5%). Additionally, 2.9% struggled with spoken Turkish, while 14.7% reported no significant difficulties in their learning process. The study highlighted the potential benefits of Turkish language skills for future employment and education. Participants noted an enhanced understanding of Turkey's culture, history, and national identity through language learning experiences.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics