ÇOCUK EDEBİYATI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALELERİN EĞİLİMLERİ VE AKADEMİK METİN HAZIRLAMA İLKELERİNE UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-28 19:21:08.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 158-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, 2005-2021 yılları arasında çocuk edebiyatı alanında yayımlanan makalelerin eğilimlerini belirlemek ve akademik metin yazma ilkelerine uygunluğunu tespit etmektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın materyalini /veri kaynağını Google, Google Akademi ve Dergi Park veri tabanları taranarak tespit edilen 468 makale oluşturmaktadır. Verilerin toplanması sürecinde çalışmaların eğilimlerini belirlemek için “Akademik Metin Eğilim Belirleme Formu”, makalelerin akademik metin hazırlama ilkelerine uygunluğunu tespit etmek için de “Çocuk Edebiyatı Üzerine Yayımlanmış Makalelerin Akademik Özelliklerini Belirleme Formu” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda incelenen makalelerin eğilimleri açısından hedef kitle olarak çoğunlukla çocukların seçildiği, makalelerin genellikle nitel yöntemlerle yapıldığı ve nitel veri analiz teknikleriyle analiz edildiği görülmüştür. Alanla ilgili son yıllarda makale sayısında önemli bir artış olduğu, yapılan çalışmaların çoğunlukla değerler ve çocuğa görelik konularında olduğu tespit edilmiştir. Makalelerin akademik metin yazma ilkelerine uygunluğu açısından ise genel anlamda incelenen makaleler gerekli nitelikleri taşısa da bazı makalelerin başlıklarını oluşturan sözcük sayısının fazla olabildiği; yazarlarının ünvan ve kimi kişisel bilgilerinin eksik verildiği; makalelerin bazılarının özet bölümlerinde yöntem kısmıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği; anahtar kelimeler verilirken sözcük sayısı bakımından akademik yazım ilkelerinin göz ardı edildiği, kimi makalelerde yöntem, tartışma ve öneriler kısmına yer verilmediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The primary purpose of this study is to determine the trends of the articles published in the field of children's literature between 2005 and 2021 and to determine their compliance with the principles of academic text writing. In line with the purpose of the study, the screening model was used. The material/data source of the study consists of 468 articles identified by scanning Google, Google Academy, and Dergi Park databases. During the data collection process, "Academic Text Tendency Determination Form" was used to determine the trends of the studies, and "Academic Characteristics Determination Form of Published Articles on Children's Literature" was used to assess the conformity of the articles with the principles of academic text preparation. Descriptive analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used to analyze the data obtained in the study. As a result of the research, it was seen that children were mostly chosen as the target audience in terms of the tendencies of the articles examined; the articles were generally made with qualitative methods and analyzed with qualitative data analysis techniques. It has been determined that there has been a significant increase in the number of articles related to the field in recent years and that the studies are mainly on the subjects of values and suitability for the child. In terms of the articles' compliance with the principles of academic text writing, although the articles examined in general have the necessary qualifications, the number of words that make up the titles of some articles may be high. The authors' titles and some personal information are missing; No information about the method section is given in the abstract sections of some of the articles; It has been determined that academic writing principles are ignored in terms of word count while giving keywords, and some articles do not include method, discussion and suggestions sections.

Keywords