TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN ETKİLEŞİM TÜRLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-47 (Özel Sayı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-14 19:50:02.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 401-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe Dersi Öğretim Programı (2019) öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeyi ve bu becerileri yaşamları boyunca kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreçte başvurulan materyallerin başında Türkçe ders kitapları gelmektedir. Ders kitapları hazırlanırken öğretim programları dikkate alınmaktadır. Türkçe dersi öğretim programında, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Bu öğrenme yaklaşımında etkileşimin önemli bir yeri vardır. Sınıf etkileşimini sağlamak için Türkçe ders kitaplarının sosyal etkileşime imkân sağlayacak biçimde hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarında yer alan etkinlikler etkileşim türleri bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemede Türkçe ders kitaplarında yer alan etkinliklerin etkileşim türleri (öğretmen-öğrenci, öğrenci-sınıf, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları) ve bu türlerin dağılımı ile programının temel alındığı yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygunluğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde doküman analizi tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler hâlen uygulamada olan ortaokul düzeyinde dört Türkçe ders kitabından toplanmıştır. Bu kitaplarda yer alan 128 metin ve bu metinlere ait 1071 etkinlik çalışma kapsamında incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkçe ders kitaplarında yer alan etkinliklerin %90,56’sının öğretmen-öğrenci etkileşimini (soru-cevap) içerdiği, incelenen 7. ve 8. sınıf ders kitaplarında öğrenci-öğrenci etkileşimini (ikili çalışmalar) içeren etkinliklere yer verilmediği ve ders kitaplarında grup çalışmalarına yönelik az sayıda (%2,24) etkinliğin bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarından hareketle öğretmenlere, ders kitabı yazarlarına ve alan uzmanlarına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The Turkish Course Curriculum (2019) aims to improve students' primary language skills and ensure they can use them throughout their lives. Turkish textbooks are at the beginning of the materials applied in this process. Teaching programs are taken into account when preparing textbooks. The Turkish course curriculum is based on a constructivist learning approach. Interaction has an essential place in this learning approach. To ensure classroom interaction, Turkish textbooks should be prepared in a way that allows for social interaction. In this study, the Turkish textbooks' activities regarding interaction types were examined. The study aimed to reveal the interaction types (teacher-student, student-class, pair studies, and group studies) of the activities in Turkish textbooks, the distribution of these types, and their compatibility with the constructivist learning approach on which the curriculum is based. The study was carried out using a document analysis technique within the framework of the qualitative research method. The data were collected from four Turkish textbooks at the secondary school level that are still in practice. One hundred twenty-eight texts included in these books and 1071 activities related to these texts were examined within the scope of the study. Descriptive analysis was used in the analysis of the obtained data. As a result of the research, 90.56% of the activities included in Turkish textbooks involve /teacher-student interaction, 7. and 8. It was found that there is no place for activities involving dual studies in classroom textbooks and few (2.24%) activities for group studies in textbooks. Based on the research results, various suggestions were made to teachers, textbook authors, and field specialists.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics