ETKİLİ BİR FRANSIZCA ÖĞRETİMİ İÇİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ (BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)1

Author :  

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-07 00:56:34.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 57-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, yabancı dil olarak Fransızca öğrenmeye yeni başlayanlar için öngörülen bir dil sınıfında etkili ve verimli bir dil öğretimi/öğrenimi için hangi yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiği, özellikle de bu yöntem ve tekniklerin seçiminde öğrenciyi daha etkin ve verimli kılabilecek sınıf içi ve dışı yaklaşımların nasıl olması gerektiğine dair öğrenci görüşleri incelenmiştir. Bunun için Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarına 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminin son haftasında bir anket uygulanmıştır. Aşağıdaki 3 açık uçlu sorudan oluşan ankete anabilim dalında öğrenim gören yaklaşık 120 öğrenciden 64’ü gönüllü olarak katılarak görüş bildirmişlerdir: Size göre; 1. Etkili ve verimli bir Fransızca öğretimi için hangi yöntem ve teknikler kullanılmalıdır? Özellikle de bu yöntem ve tekniklerin seçiminde öğrenciyi sınıf içi ve sınıf dışı daha etkin ve verimli kılabilecek yaklaşımlar nasıl olmalıdır? 2. Fransızca öğretiminde konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi temel dil becerileri nasıl öğretilmelidir? 3. Yabancı dil olarak Fransızca öğretimi sürecinde ölçme-değerlendirme süreci, yani sınavlar nasıl yapılmalıdır? Google docs aracılığıyla hazırlanan soruların (anketin) bağlantısı (linki) elektronik posta yoluyla öğrencilere ulaştırılmış ve kendilerinden tüm bu sorularla ilgili görüşlerini Türkçe ifade etmeleri istenmiştir. Bu çalışma kapsamında sadece birinci soruya dair öğrenci görüşleri değerlendirilmiştir. Tarama modeline dayanan bu nitel çalışmada, söz konusu görüşler öncelikle içerik analizi yöntemiyle çözümlenerek belli başlıklar altında sınıflandırılmış, ardından alanyazındaki görüş ve önerilerle karşılaştırılarak tartışılmış ve nihayetinde elde edilen bulgular yorumlanarak bir durum saptaması olarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study identifies the methods and techniques for effective and efficient language teaching in a language class intended for those who are new to learning French as a foreign language and examines the reflections of students on the in-class and out-of-class approaches that can make the student more effective and efficient in choosing these methods and techniques. For this purpose, this study administered a survey to the pre-service teachers at the Department of French Language Education of the Faculty of Education at Bursa Uludağ University in the last week of the fall semester of the 2011-2012 academic year. 64 of about 120 students in this department voluntarily participated in this survey consisting of the following 3 open-ended questions to express their opinions: In your opinion, 1. What methods and techniques should be used to effectively and efficiently teach French? What approaches can make the student more effective and efficient in selecting these methods and techniques in the classroom and out of the classroom? 2. What should teaching basic language skills such as speaking, reading, writing, and listening in French teaching look like? 3. How should the assessment-evaluation process, that is, exams in teaching French as a foreign language, be performed? The link to the questions (survey) designed through Google Docs was sent to the students via e-mail; they were asked to express their reflections in Turkish. This study assesses the reflections made by the students only on the first question. This qualitative study, drawing on the screening model, first analyzes these reflections by content analysis and classifies them under specific headings, then discusses them through comparison with the reflections and suggestions in the literature, concludes with the interpretation of the findings, and presents a current overview of the research subject.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics