DİYANET ÇOCUK DERGİSİNDEKİ EDEBî METİNLERİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 20:30:35.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 01-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milletleri oluşturan maddi ve manevi değerler, kültürü oluşturur. Nesiller arası aktarımla bir mirasa dönüşen kültür; maddi kültür değerlerinden oluşan somut kültürel miras ve manevi kültür değerlerinden oluşan somut olmayan kültürel miras olarak ikiye ayrılır. Bu miraslar genç nesillere çeşitli yollarla aktarılır. Bu yolda önemli görevler üstlenen araçlardan birini de çocuk dergileri oluşturur. Bu nedenle bu çalışmada Diyanet Çocuk dergisinde yer alan edebi metinlerin somut olmayan kültürel miras ögeleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu inceleme, derginin 2017-2020 yılları arasında yayımlanan sayılarıyla sınırlı tutulmuştur. Bu sayılara derginin elektronik arşivinden ulaşılmıştır. Dergide yer alan edebi metinlerden çizgi roman, öykü, biyografi, masal ve gezi yazısı türleri esas alınmıştır. Edebi metinlerde yer alan somut olmayan kültürel miras ögeleri betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmada somut olmayan kültürel miras ögelerinden en fazla “sözlü gelenekler ve anlatımlar” mirasına rastlanılmıştır. İkinci sırada “doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar”, üçüncü sırada “toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler”, dördüncü sırada ise “el sanatları geleneği” mirası saptanmıştır. En az “gösteri sanatları” mirası tespit edilmiş; “yaşayan insan hazineleri/geleneğin ustaları” mirasına ait ise hiç öge tespit edilmemiştir. Araştırmanın sonuçlarından hareketle edebi metinlerdeki somut olmayan kültürel miras ögelerinin zenginleştirilmesi, “yaşayan insan hazineleri/geleneğin ustaları” mirasına ait üstatların hikayeleştirilmiş biyografilerine yer verilmesi ve çocuk dergilerinin farklı boyutlarıyla çalışılması önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The material and intangible values of the nations forming their culture. Culture, which is transformed into a heritage through intergenerational transmission, is divided into two: tangible cultural heritage consisting of material cultural values and intangible cultural heritage composed of intangible cultural values. These legacies are passed on to younger generations in various ways. Children's magazines are one of the tools that undertake crucial tasks on this path. For this reason, this study aims to examine the literary texts in Diyanet Child magazine regarding intangible cultural heritage elements. This review is limited to the issues of the journal published between 2017-2020. These numbers were accessed from the electronic archive of the magazine. The literary texts in the magazine are based on the genres of comics, stories, biographies, fairy tales, and travel writings. Intangible cultural heritage elements in literary texts were analyzed using the descriptive analysis method. The study's most common intangible cultural heritage items were "oral traditions and expressions." In the second place, “knowledge and practices related to nature and the universe” was detected, “social practices, rituals, and feasts” were detected in the third place, and “handcraft tradition” heritage was detected in the fourth place. Performing arts heritage has been identified the least, and it has been observed that the heritage of “living human treasures/masters of tradition” is not included at all. Based on the research results, suggestions were made to enrich the intangible cultural heritage elements in literary texts, to include storied biographies of the masters of the "living human treasures/masters of tradition" heritage, and to study different dimensions of children's magazines.

Keywords