FRANSIZCANIN YABANCI DİL ÖĞRETİMİ DERS KİTABI “LE NOUVEAU TAXI 1” DE A 1 DÜZEYİNDE DİDAKTİK BİR ARAÇ OLARAK ÇEVİRİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2023-47 (Özel Sayı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-25 19:45:42.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 112-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde yayınlandığı tarihten itibaren yabancı dil öğretiminde bir referans metin olarak kabul edilen Avrupa Ortak Başvuru Metni (Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme), dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerini algılama, üretme ve etkileşim etkinlikleri olarak tanımlamaya başlamıştır. Günümüz küreselleşen dünyasını daha iyi anlayabilmek adına değişen dünya değerleri, güncellenen eğitim modelleri, yaklaşımları ve etkinlik türleriyle Ortak Başvuru Metni (OBM) kendini sürekli yenilemeye devam etmektedir. Bireysel varlığının yanı sıra, toplumsal etken olarak görülen insanlar, sosyal beceri ve sorumlulukları doğrultusunda, dili öğrenme ve kullanımında, eylem odaklı yaklaşımına uygun olan karar ve hareket özgürlüğüne sahiptir. Yabancı dil öğretimindeki yeri, görevi ve sınırlılıkları sürekli tartışma konusu olan çevirinin iletişimsel dil yeterliliklerini aktive ettiği vurgulanmaktadır. Ülkemizde de, dünya genelinde olduğu gibi, Fransızca'nın yabancı dil olarak öğretim materyali olarak başvuru kaynağı kabul edilmektedir. Çalışmamızda, bir araç olarak çeviri kullanımının yabancı dil öğretimiyle ilişkisi hakkında kısa bir açıklama yapılmıştır. Fransızcanın yabancı dil kapsamında öğretilmesi için kullanılan “Le Nouveau Taxi” öğretim metinlerinin “Le Nouveau Taxi 1 Méthode de Français” kitabının, bir araç olarak çeviri etkinliğinin kullanımının yabancı dil öğretiminde nasıl gerçekleştiği incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre ise ders kitabında çevirinin dilsel aktarım etkinliği gerçekleştirmedeki uyumunun yeterli olduğu düşüncesine ulaşılmış ve Türkiye'de Fransızca öğretimine mütevazı bir katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), universally acknowledged as a seminal guide in the realm of foreign language pedagogy since its inception, categorizes the four fundamental language skills—listening, speaking, reading, and writing—into the domains of perception, production, and interactive engagement. To remain relevant in an ever-globalizing world, the CEFR continually experiences revisions to align itself with evolving global values, state-of-the-art pedagogical models, methodologies, and types of activities. Beyond their identities, individuals, construed as social agents, are vested with the autonomy to make decisions and act according to their social competencies and responsibilities, as advocated by the action-oriented approach to language acquisition and usage. The role of translation, a subject of ongoing debate regarding its place, function, and constraints within the foreign language teaching milieu, is underscored for its ability to activate communicative language competencies. Within the Turkish context and the global landscape, materials for teaching French as a foreign language often cite the CEFR as a benchmark reference. Our study offers an incisive examination of the interplay between translation as a pedagogical tool and foreign language instruction, focusing specifically on its implementation in the "Le Nouveau Taxi 1 Méthode de Français" textbook—a part of the "Le Nouveau Taxi" educational series employed in the teaching of French as a foreign language in Turkey. Our findings suggest that the textbook's incorporation of translation as a mechanism for facilitating linguistic transfer is both adequate and efficacious, aiming to make a modest yet meaningful contribution to the field of French language education in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics