MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA POPÜLER KÜLTÜR METİNLERDEKİ GÜCÜN TEMSİLİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: ANİMASYON FİLMLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-47 (Özel Sayı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-01 09:25:41.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 191-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Medyanın sunduğu metinler, bireyde duygu uyandırma ve düşünceleri davranışa dönüştürme açısından oldukça etkilidir. Popüler kültürü yayma aracı olarak kullanılan medya mesajlarını anlama ise medya okuryazarlığı açısından önemli görülen temel konulardan biri hâline gelmiştir. Medya okuryazarlığı ve bu alana ilişkin eğitsel yönelimin geleceği ancak sunulan mesajlar ve bu mesajların söylediklerinin yanı sıra söylemek istediklerine odaklanmakla anlaşılabilir. İlgili literatür, yaş ile medya mesajlarını anlamlandırma süreci ve medyadaki içeriklerin çocukların davranışları arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Bireyin davranışlarını şekillendiren medyanın popüler kültür metinleri olan animasyonlar aracılığıyla çocuklara sunduğu mesajların tespit edilmesi, alınabilecek önlemlerin boyutu konusunda karar vermeyi kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda araştırmada animasyon filmlerindeki karakterlerde gücü sağlayan unsurların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Doküman incelemesiyle desenlenen çalışmada 2019 yapımlarından Addams Ailesi 1, Oyuncak Hikâyesi 4, Karlar Ülkesi 2, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 ve Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 adlı animasyonlar incelenmiştir. Adı geçen animasyonlarda karakterlerin hangi yönleriyle güçlü gösterildiği betimsel olarak ortaya konulmuştur. Yapılan içerik analizi ile çalışmaya derinlik kazandırılmıştır. Verilerin bir nesneye, araca ve gruba sahip olmanın verdiği güç, psikolojik güç, tanrısal güç, bilgi tecrübe ve zekâya dayalı güç olarak dört temada yoğunlaştığı görülmüştür. Animasyon filmlerinde özellikle küçük çocukların kendi kendilerine yorumlayabilecekleri tecrübe, bilgi, fiziksel güç, sayıca üstünlük, motivasyon, gibi güç kaynaklarının yanı sıra yalnız başlarına yorumlayamayacakları sihir, büyü, tapma, yaratma gibi güçler de görülecektir.

Keywords

Abstract

The texts presented by the media are very effective in terms of arousing emotions in the individual and transforming thoughts into behavior. Understanding media messages used as a means of disseminating popular culture has become one of the basic issues considered important in terms of media literacy. The future of media literacy and educational orientation in this field can be understood by focusing on the messages presented and what these messages say, as well as what they want to say. Relevant literature shows that there is a connection between age and the process of making sense of media messages and children's behavior due to the contents in the media. Identifying the messages that the media shapes individual behaviors presented to children through animations which are popular culture texts, will make it easier to decide on the extent of the precautions that can be taken. In the research, it was tried to determine what the elements that provide power are in the characters in animated films. In the study, which was designed with a document review, animations called Addams Family 1, Toy Story 4, Frozen 2, The Secret Life of Pets 2 and How to Train Your Dragon 3 from 2019 productions were examined. In these animations, the strong aspects of the characters are revealed descriptively. The content analysis has given depth to the study. It was observed that the research findings focused on four themes as the power of owning an object, tool, and group, psychological power, divine power, knowledge, experience, and intelligence-based power. In animated films, power sources such as experience, knowledge, physical strength, superiority in numbers, motivation, which especially young children can interpret on their own, as well as powers such as magic, enchantment, worship and creation, which they cannot interpret on their own, will also be seen.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics