YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİ İÇİN METİN UYARLAMA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2023-47 (Özel Sayı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-15 15:27:53.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 448-462
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin uyarlama konusunda öğretici kaynaklı çeşitli sorunların olduğu görülmektedir. Bu nedenle Türkçe öğreticilerinin metin uyarlamaya yönelik öz yeterliklerinin tespiti gelecekteki uygulamalar için yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda şekillenen bu araştırmada, bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma betimsel bir araştırma olup tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, yabancı dil olarak Türkçe öğreten 231 öğretici oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin amaca hizmet durumunu belirlemek amacıyla ölçekten elde edilen verilere ilk olarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ardından ölçekten elde edilen faktör yapısının doğrulanabilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda tek faktör ve 17 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Bu bağlamda tek faktörlü yapıya sahip olan ölçeğin iç tutarlılık katsayısının 0,95 olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ölçeğe ait verilerin yüksek derecede güvenilir olduğu ve iç tutarlılık gösterdiği söylenebilir. Ölçeğe ait doğrulayıcı faktör analizi sonucunda model uyum kriterleri incelenmiş ve ilgili kriterler NFI=,90; GFI=,89; CFI=,90; RMSEA=,073 olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda uyum iyiliği kriterlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde yer aldığı, sonuçların literatürde kabul edilen değerler açısından iyi uyuma işaret ettiği görülmektedir. Tüm bu bulgu ve bilgilerden hareketle ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

There are various teacher-related problems regarding text adaptation in teaching Turkish as a foreign language. For this reason, determining the self-efficacy of Turkish teachers towards text adaptation will guide future practices. In the current study, it was aimed to develop a scale in the basis of this issue. The study is a descriptive research and it is conducted with the survey model. The study group of the research consists of 231 instructors who teach Turkish as a foreign language. Firstly, exploratory factor analysis was conducted on the data obtained from the scale in order to determine whether the developed scale serves its purpose. Then, confirmatory factor analysis was applied to verify the factor structure obtained from the scale. As a result of the analyses, a scale consisting of a single factor and 17 items was developed. In this context, it was found that coefficient of internal consistency of the scale which has a single-factor structure was determined to be 0.95. In this regard, it can be said that the data of the scale are highly reliable and show internal consistency. As a result of the confirmatory factor analysis of the scale, the model fit criteria were examined and the relevant criteria were obtained as NFI=,90; GFI=,89; CFI=,90; RMSEA=,073. In this context, it is seen that the criteria of goodness of fit are within acceptable limits, and the results indicate a good level of fit in terms of values accepted in the literature. Based on all these findings and information, it can be said that the scale is valid and reliable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics