EUDORA WELTY’NİN “A WORN PATH” ADLI ÖYKÜSÜNDE AFRİKALI AMERİKALI KADIN KAHRAMANIN YOLCULUĞU

Author:

Year-Number: 2023-47 (Özel Sayı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-08 23:45:06.0
Language : Türkçe
Konu : Karşılaştırmalı Edebiyat
Number of pages: 317-329
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amerikan Güney edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Eudora Welty, eserlerinde sıklıkla mitler, efsaneler ve dini motiflerden beslenmektedir. Eudora Welty’nin ilk ve en bilinen öyküleri arasında yer alan “A Worn Path” (1941), içerdiği mitolojik ögeler ve masalsı anlatımıyla ön plana çıkmaktadır. Öyküde yaşlı bir Afrikalı Amerikalı kadın olan Phoenix Jackson hasta torununa ilaç bulmak için kırsal alandan şehre doğru bir yolculuğa çıkar. Bir sevgi, dirayet ve yolculuk öyküsü olarak ele alınan “A Worn Path”, sınıf ve ırk konularını aynı zamanda mitolojik ve dini ögeleri yoğun bir biçimde işlemektedir. Phoenix Jackson, kendisine verilen isim başta olmak üzere çok sayıda mitolojik imgeyi bünyesinde barındıran bir kahramandır. Öyküde kahramanın çıktığı yolculuk, Afrikalı Amerikalı toplumun kimliğini bulma sürecinde yaşadığı deneyimi yansıtmaktadır. Welty’nin, klasik kahraman anlayışıyla çelişen Phoenix Jackson karakterini ataerkil beyaz erkek egemen topluma bir karşıt söylem olarak kurguladığı söylenebilir. “A Worn Path” öyküsünde beyaz karakterler Phoenix’ten ırksal ve sınıfsal olarak üstünmüş gibi görünürlerken, siyah-beyaz, aşağı-yukarı, yaşlı-genç, edilgen-etken gibi zıtlıklar bir anda yer değiştirmektedir. Böylelikle Welty, kölelik döneminde oluşturulan stereotipleri ve cinsiyet rollerini yapısöküme uğratarak Afrikalı Amerikalı kadın kahramanı üzerinden yeni bir kahramanlık ve yolculuk algısı olanağı sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Eudora Welty’nin adı geçen öyküsünde Afrikalı Amerikalı kadın kahramanın yaptığı yolculuğu Joseph Campbell’ın kahramanın yolculuğu şablonundan yararlanılarak ele almak ve arketipsel eleştiri yöntemi ile incelemeye çalışmaktır.

Keywords

Abstract

Eudora Welty, one of the leading writers of American Southern literature, often makes use of myths, legends and religious motifs in her works. “A Worn Path” (1941), which is among the first and best-known stories of Eudora Welty, comes to the fore with its mythical elements and fairy-tale like narration. In the story, Phoenix Jackson, an elderly African American woman, travels from the countryside to the city in order to get medicine for her sick grandson. Considered as a story of love, wisdom and journey, “A Worn Path” interweaves the issues of class and race, as well as mythological and religious elements. Phoenix Jackson is a hero who embodies many mythological images, especially the name given to her. The journey of the hero in the story reflects African American community’s experience in the process of finding its identity. It can be said that Welty constructed the Phoenix Jackson character, which contradicts with concept of the classical hero, as a counter discourse to the patriarchal white male-dominated society. In the story "A Worn Path", while the white characters seem to be superior to Phoenix in terms of race and class, binary oppositions such as black-white, up-down, old-young, passive-active are reversed through language. Thus, Welty deconstructs the stereotypes and gender roles created during the slavery period and offers a new perception of heroism and journey through her African American heroine. The aim of this study is to examine the journey of the African American heroine in Welty's aforementioned story by using Joseph Campbell's hero's journey cycle and to analyze it with the archetypal criticism method.

Keywords