TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI YAZMA KAZANIMLARI AÇISINDAN RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KILAVUZU

Author:

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-18 23:07:45.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 133-157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu (2022) içeriğinin 2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar), 2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar) yazma kazanımlarıyla örtüşen ve farklılaşan yanlarının tespit edilmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle yapılmış bir içerik çözümlemesi çalışmasıdır. Araştırmanın inceleme nesnesi, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu ile 2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar), 2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1-8. Sınıflar)’dır. Çalışmada veriler nitel içerik analizi basamaklarına göre toplanmış; Kılavuz, 2005, 2006 ve 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programları’ndaki yazma kazanımları açısından analiz edilip Kılavuz ile yazma kazanımları arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada, ilkokuldan itibaren öğretim programlarında yer alan yazım ve noktalama gibi temel bir konunun öğrencilere yeterince kazandırılamadığı dolayısıyla böyle bir Kılavuz’a ihtiyaç duyulduğu; Kılavuz ile Türkçe dersi öğretim programlarının örtüşen ve farklılaşan bölümlerin bulunduğu; Kılavuz’da resmî yazışmalara yönelik daha çok biçimsel özelliklere dikkat çeken açıklamalara yer verildiği; Türkçe dersi öğretim programlarında bir metnin içerik özelliklerine ve resmî yazışmalara yönelik kazanımlara yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda Program’da ihtiyaca yönelik işlevsel bir yazının oluşturulmasını içeren kazanımların bulunması ve resmî yazışmalara yönelik farklı çalışmaların yapılabileceğine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The study aims to determine the overlapping and differentiating aspects of the content of the Regulation Guideline on the Procedures and Principles to be Applied in Official Correspondence (2022) with the writing skill achievements of the 2005 Primary Education Turkish Lesson Curriculum and Guide (Grades 1-5), 2006 Primary School Turkish Lesson (6, 7, 8th Grades) Curriculum and 2019 Turkish Lesson Curriculum (1-8th Grades). The research is a content analysis study made with the document analysis method, one of the qualitative research methods. The objects of the research are the Regulation Guideline on the Procedures and Principles to be Applied in Official Correspondence, 2005 Primary Education Turkish Lesson Curriculum and Guide (Grades 1-5), 2006 Primary School Turkish Lesson (6, 7, 8th Grades) Curriculum, 2019 Turkish Lesson Curriculum (1-8th Grades). Data were collected according to the qualitative content analysis steps in the study. The Guideline was analyzed regarding writing skill achievements in the 2005, 2006, and 2019 Turkish language curriculums, and the relationship between the Guideline and writing skill achievements was determined. The following results were obtained in the research: A key issue such as spelling and punctuation, which has been in the curriculums since primary school, has not been adequately taught to students, so such a Guideline is needed. There are overlapping and differentiating parts of the Guideline and Turkish lesson curriculums. Descriptions that draw attention to the formal features of official correspondence are covered more in the Guideline. The content features of a text and the achievements for official correspondence are not included in the Turkish course curriculums. In line with the results reached, suggestions were made to fit the achievements in the Program, including creating a functional text for the needs, and carrying out different studies for official correspondence.

Keywords