TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİ UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-19 11:34:06.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 07-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, Türkçe öğretmenlerinin derslerinde aktif öğrenme tekniklerini uygulama durumlarını belirlemektir. Çalışmada “Nicel araştırma modellerinden İlişkisel Tarama” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Van İli Merkez ilçelerindeki (İpekyolu, Tuşba, Edremit) eğitim kurumlarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinden toplanmıştır. Bu bağlamda 2020-2021 öğretim yılında Van Merkez ilçelerinde eğitim faaliyeti yürüten 128 Türkçe öğretmeni çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme metodu kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmada nicel verilerin toplanmasında ise beşli likert olarak geliştirilen “Türkçe dersinde aktif öğrenme etkinliklerini uygulama durumu ölçeği” kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde parametrik olan istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri üzerinde yapılan analizler sonunda; Türkçe öğretmenlerinin derslerinde aktif öğrenme tekniklerini yüksek düzeyde kullandıkları belirlenmiştir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkene etkisine ilişkin bulgularda “Aktif öğrenme kursu alma” durumu anlamlı ölçüde etkili bulunmuştur. Buna karşılık “Cinsiyet, mesleki kıdem, mezun olunan fakülte, lisansüstü eğitim alma durumu” değişkenlerinin ise bağımlı değişkene etkisi anlamsız bulunmuştur. Türkçe derslerini okutan öğretmenlerin yapılandırmacı öğretim anlayışına hizmet eden, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan aktif öğrenme teknik ve etkinliklerini derslerinde uyguluyor olması önemlidir. Aktif öğrenme anlayışının uygun tüm derslerde öğretmenler tarafından uygulanması çağın ihtiyaç duyduğu donanımlı bireyler yetiştirebilmek için gereklidir. Öğretmenlerin aktif öğrenme tekniklerini diğer derslerde uygulama konusundaki yeterliliklerini belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması, ilgili alanlara önemli katkılar sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

 

This research investigates how Turkish teachers apply active learning techniques in their lessons. " "Relational Survey Model," one of the quantitative research models " was used in the study. The study's data were collected from Turkish teachers working in educational institutions in the central districts of Van (İpekyolu, Tusba, Edremit). In this context, the study group consisted of 128 Turkish teachers who conducted educational activities in Van Central districts in the 2020-2021 academic year. The research study group was formed by using the convenient sampling method, one of the non-random sampling methods. In the study's quantitative data collection, the "status of application of active learning activities in Turkish lessons," developed as a five-point Likert scale, was used. Parametric statistical techniques were used in the analysis of quantitative data. At the end of the study, based on the quantitative data of the research, it was determined that Turkish teachers use active learning techniques at a high level in their lessons. "Taking an active learning course" was significantly effective in the findings regarding the effect of independent variables on the dependent variable. The effects of "gender, professional seniority, graduated faculty, postgraduate education" variables on the dependent variable were found to be insignificant. Teachers teaching Turkish courses must apply active learning techniques and activities in their lessons, which serve the constructivist teaching approach and enable learning by doing and experiencing. It is necessary and important for teachers to implement the active learning approach in all appropriate courses to raise well-equipped individuals needed by the age. Conducting studies to determine teachers' proficiency in applying active learning techniques for other courses will contribute to the relevant fields.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics