ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME/ANLAMA BECERİSİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Author :  

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-20 21:58:36.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 41-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin etrafındaki ses kaynaklarını ya da konuşulan dil unsurlarını anlamlandırması için çok önemli bir yere sahip olan dinleme, okul ortamında da geliştirilmesi gereken bir beceridir. Okul ortamında gerçekleşen dinleme etkinliklerinin öğretim programında belirtilen amaçlara ulaşabilmesi için dinlemeyi etkileyen olumlu veya olumsuz unsurların tespit edilmesi, bu becerilerin kazandırılması için önem arz etmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı 6. sınıf öğrencilerinin hikâye türündeki metinleri dinleme esnasında yaşadıkları problemleri, dinleme/anlama becerilerini etkileyen olumsuz unsur ve sebepleri öğrencilerin bakış açılarıyla tespit etmektir. Araştırma, Konya şehir merkezinde 6. sınıflarda öğrenim gören 102 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen araştırmada tespit edilen dinleme sorunları ise 6-7 dakikalık süreler içerisinde seslendirilmiş olan hikâye türü metinler ile sınırlıdır. Veriler, dinleme etkinliğinin hemen ardından dağıtılan ve çeşitli yönergelerden oluşan formlar ile toplanmıştır. Elde edilen veriler doküman analizi ile incelenmiş, ortaya çıkan bulgular kodlanarak ve temalara ayrılarak içerik analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre; anlamı bilinmeyen veya ilk kez duyulan yabancı sözcükler sebebiyle 228, unutma sebebiyle 69, duymama veya dikkat eksikliği sebebiyle 62, dinleme esnasında farklı düşüncelere dalma sebebiyle 60, dış etkenlerden (ses, arkadaş, gürültü vb.) kaynaklanan rahatsızlıklar sebebiyle 22, bazı bölümlerin karışık bulunması sebebiyle 17, ilgili sözcük ya da sözcük grubunu yanlış anlama sebebiyle 11, bir önceki ifadeyi (kelime, cümle, paragraf) düşünme sebebiyle 8 ve diğer sebeplerden kaynaklı olarak 18 işaretli yer olmak üzere toplamda 495 dinleme/anlama sorununun yaşandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırma kapsamındaki öğrencilerin dinleme sorunlarının, dinleyenden veya çevresinden olmak üzere iki ana sebepten kaynaklandığı tespit edilmiş olup en çok dile getirilen sorunlar, dinleyenden kaynaklı olarak 7, çevresel etkenlerden kaynaklı olarak 4 başlık altında toplanmıştır.

Keywords

Abstract

Listening is an essential skill that must be developed in school lessons. It is necessary to identify the positive or negative factors affecting listening for the listening activities in the lessons to achieve the objectives specified in the curriculum. This study aims to identify the problems that 6th-grade students experience during listening to story-type texts and the negative factors and reasons affecting their listening/comprehension skills from the students' perspectives. The research was conducted on 102 6th-grade students in Konya city center. The research was conducted with qualitative research methods. The listening problems identified in the study are limited to story-type texts that are voiced within 6-7 minutes. The data was collected with forms consisting of various instructions distributed immediately after the listening activity. The obtained data was examined by document analysis, and the resulting findings were coded and divided into themes and evaluated with content analysis. According to the findings obtained from the research data, It was determined that a total of 495 listening/comprehension problems: 228 due to foreign words, 69 due to forgetting, 62 due to inability to hear or lack of attention, 60 due to diving into different thoughts while listening, 22 due to disturbances caused by external factors, 17 due to some sections being confused, 11 due to misunderstanding of the relevant word or group of words, eight due to thinking about the previous expression, and 18 due to other reasons. As a result, it was determined that the listening problems were caused by two main reasons: the listener and the environment. In this context, the frequently mentioned problems caused by the listeners are grouped under seven headings, and the issues caused by environmental factors are grouped under four headings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics