ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ VE TÜRKÇEYE ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-11 18:35:46.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 299-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen ve bilgi dolaşımının hızlandığı dünyada uluslararası dolaşımdaki kişi sayısı da çeşitli nedenlerden dolayı her geçen gün yükselmektedir. Bu dolaşım, etkileşimi de artırmaktadır. Söz konu etkileşim, eğitim diplomasisi kapsamında planlı ve istendik olup ülkeler için bir rekabet alanıdır. Bu yüzden sayısal takiplerle incelenmesi ve nitelik geliştirici öneriler sunulması bakımından önemlidir. Uluslararası öğrenci hareketliliği ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konularının ele alındığı çalışmanın odağında söz konusu hareketliliğin küresel boyutu içerisinde Türkiye’nin yerine ışık tutarak bunun Türkçenin yabancı dil olarak öğrenim ve öğretimine yansımalarını belirleyebilmektir. Bu amaçla tasarlanan araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizine dayalı betimsel tarama yöntemi kullanılarak uluslararası ve ulusal veri sağlayan birincil kaynaklar üzerinden elde edilen veriler edinim ve uzman görüşleri ışığında analiz edilip yorumlanmıştır. Söz konusu kaynakların başında Uluslararası öğrenci akışını süreklilik arz eder biçimde tespit edip paylaşan UNESCO İstatistik Enstitü (UIS) ile Yükseköğretim Kurulu İstatistik (YÖK İstatistik) tarafından paylaşılan dökümler gelmektedir. Çalışma kapsamında hareketliliğin temel bileşenleri Türkiye ve Türkçeye yansımaları odağında ele alınmıştır. Sayısal veriler mukayeseli biçimde ele alınarak değişimin seyri incelenmiş ve bu değişimin yabancı dil olarak Türkçe öğrenim ve öğretimine yansımaları Türkçe öğretim merkezlerindeki değişim üzerinden değerlendirilmiştir. Söz konusu değişim ve gelişimin yakın tarihteki çıktılarının çok temel noktalarda dahi standart eksikliği taşıdığı belirlenirken aynı süreçteki nicelik artışının nitelik olarak da sağlanması için tespit ve öneriler paylaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In a world of globalization and accelerated information circulation, the number of internationally mobile people is increasing day by day for a variety of reasons. This mobility also increases interaction. This mobility, which is planned and desired within the scope of educational diplomacy, is an area of competition for countries. For this reason, it is important to analyze it with numerical follow-ups and to offer quality-enhancing suggestions. The focus of this study, which deals with international student mobility and teaching Turkish as a foreign language, is to project Turkey's place in the global dimension of this mobility and to determine its reflections on teaching and learning Turkish as a foreign language. In the research designed for this purpose, the data obtained from primary sources providing international and national data were analyzed and interpreted in the light of acquisition and expert opinions by using descriptive scanning method based on document analysis from qualitative research approaches. The main sources are the UNESCO Institute of Statistics (UIS) and the Council of Higher Education Statistics (YÖK Statistics), which identify and share international student flows on a continuous basis. Within the scope of the study, the main components of mobility are discussed with a focus on their reflections on Turkey and Turkish. The course of change is examined by comparing the numerical data and the reflections of this change on the teaching and learning of Turkish as a foreign language are discussed through the change in Turkish language teaching centers. While it is determined that the recent outputs of the change and development in question lack standards even in very basic points, determinations and suggestions are shared to ensure that the quantitative increase in the same process is also provided in terms of quality.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics