KONUŞMA KORKUSU VE HEYECANINI GİDERMEK İÇİN ETKİNLİK TASARIMLARI

Author :  

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-20 21:59:23.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 66-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul çağındaki bireyin sosyalleşmesindeki en önemli faktörlerden biri olan konuşma becerisi bireylerin yaşamış oldukları konuşma korkusu ve heyecanı dolayısıyla gerektiği ölçüde gelişim gösterememektedir. Bu noktada en ciddi vazifelerden biri ana dili öğretmenlerine düşmektedir. Ana dili öğretmenlerinin okul çağındaki bu bireylerin konuşma korkusu ve heyecanının giderilmesi için Türkçe Öğretim Programında yer alan kazanımlar doğrultusunda çeşitli etkinlikler hazırlayıp uygulama yaptırması gerekmektedir. Çalışmanın amacı konuşma korkusu ve heyecanını gidermek için etkinlik tasarlamaktır. Bu çalışma, konuşma korkusu ve heyecanı yaşayan öğrencilerin, çalışmada tasarlanan bu etkinlikleri kullandıklarında, etkinliklerin yaşadıkları konuşma korkusu ve heyecanını gidermeye yardımcı olacağı düşünüldüğü için önem taşımaktadır. Bu çalışmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkçe Öğretim Programında yer alan konuşma becerisi kazanımlarına uygun etkinlikler oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Çalışmada Türkçe Öğretim programına uygun konuşma etkinlikleri kullanılmıştır. Tasarlanan etkinliklerin seçiminde, 10 Türkçe öğretmeni ve 5 Türkçe eğitimi alanında görev yapan akademisyen görüşüne başvurulmuştur. Çalışma için 55 etkinliğin olduğu bir etkinlik havuzu hazırlanmıştır. Havuzdaki etkinler uzmanların görüşüne sunulup içerisinden 9 konuşma etkinliği seçilmiştir. Uzman görüşleriyle belirlenen etkinlikler uygulamalarıyla birlikte sunulmuştur. Ortaokul seviyesinde öğretim programında yer alan konuşma kazanımlarının ortak olması dolayısıyla çalışmada sunulan 9 etkinlik de ortaokul kademesinin tüm seviyelerinde uygulanabilecektir. Çalışmanın sonucunda tasarlanan ve uygulanan etkinliklerin konuşma korkusu ve heyecanını yenmede yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Speaking skills, which is one of the most important factors in the socialization of school-age individuals, cannot develop to the required extent due to the fear and excitement of speaking that individuals experience. At this point, one of the most serious duties falls on native language teachers. Native language teachers need to prepare and implement various activities in line with the achievements in the Turkish Curriculum in order to eliminate the speaking fear and excitement of these school-age individuals. The aim of the study is to design activities to relieve the fear and excitement of speaking. This study is important because it is thought that when students who experience fear and excitement of speaking use these activities designed in the study, the activities will help eliminate their fear and excitement of speaking. A descriptive research model was used in this study. The sample of the study consists of activities suitable for speaking skill acquisitions in the Turkish Language Teaching Program. The data of the study was collected using the document analysis technique. Speaking activities appropriate to the Turkish Language Teaching program were used in the study. In the selection of the designed activities, the opinions of 10 Turkish teachers and 5 academicians working in the field of Turkish education were consulted. An activity pool containing 55 activities was prepared for the study. The activities in the pool were presented to experts and 9 speaking activities were selected. Activities determined by expert opinions are presented with their applications. It is thought that the activities designed and implemented as a result of the study will help overcome the fear and excitement of speaking.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics