MAVİSEL YENER’İN “DOLUNAY DEDEKTİFLERİ” ROMAN SERİSİNİN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-10 23:57:46.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 271-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerler eğitimiyle ilgili 2017’de, Millî Eğitim Bakanlığı bir yenileme çalışması yapmış, öğretim programlarına “kök değerler” başlığı altında “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” kavramlarından oluşan on kök değer eklemiştir. Değerler eğitimi aktarımında çocuk edebiyatı eserleri önemlidir. Bu eserlerin değerlerin aktarımında ne derece etkili olduğu ise cevap aranması gereken bir sorudur. Bu araştırmanın amacı Mavisel Yener’in yazdığı, Dolunay Dedektifleri serisini kök değerler açısından incelemektir. Araştırma kapsamında: “Dolunay Dedektifleri-1/ İz Peşinde, Dolunay Dedektifleri-2 / Dehşet Mektuplar, Dolunay Dedektifleri-3 / Mumya Dükkânı, Dolunay Dedektifleri-4 / Korkunç Satranç, Dolunay Dedektifleri-5 / Ölüler Ormanı, Dolunay Dedektifleri-6 / Yarasa Yarışları” olmak üzere altı kitapta nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Kitaplar detaylı şekilde okunduktan sonra kök değerler açısından analiz edilmiştir. Analiz için araştırmacı tarafından MEB’in yayımladığı kök değerlere ilişkin tutum ve davranışlar tablosundan yola çıkılarak hazırlanan kök değerlere ilişkin tespit tablosu kullanılmıştır. Her kitap için frekans ve yüzdelik oranının gösterildiği kök değerler tablosu hazırlanmıştır. Çalışmanın geçerliğini artırması amacıyla tespit edilen değerleri içeren bölümlerden alıntılar yapılmıştır. Sonuç olarak altı kitapta da on kök değerin tamamına ulaşılmıştır.
En çok işlenen kök değerlerin %18,6 ile saygı, %13,5 ile sorumluluk; en az işlenen kök değerlerin ise %5,7 ile vatanseverlik ve %5,2 ile dürüstlük kök değeri olduğu saptanmıştır. Buna göre Dolunay Dedektifleri serisinin değerler eğitimi sürecinde kullanılabilecek materyaller olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In 2017, the Ministry of National Education in Turkey conducted a renewal study on values education, integrating ten 'core values' into the curriculum. These include justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, and kindness. The transmission of values education significantly involves children's literature. Yet, how effectively these literary works convey values is a question that remains to be answered. This study aimed to analyze the 'Full Moon Detectives' series, authored by Mavisel Yener, focusing on its depiction of these core values. The research comprised a qualitative analysis covering six books in the series: 'Full Moon Detectives-1 / Trace Pursuit', 'Full Moon Detectives-2 / Terrible Letters', 'Full Moon Detectives-3 / Mummy Shop', 'Full Moon Detectives-4 / Horrible Chess', 'Full Moon Detectives-5 / Forest of the Dead', and 'Full Moon Detectives-6 / Bat Races'. Following a detailed reading of the books, they were examined for their portrayal of core values. For this examination, a specialized table of core values was used, which was prepared based on the attitudes and behaviors related to these values as published by the Ministry of National Education. This table, indicating the frequency and percentage of each value in every book, is crucial for the analysis. To enhance the study's validity, excerpts highlighting these identified values were included. The results revealed that all ten core values were comprehensively addressed across the series. The most frequently covered values were respect, at 18.6%, and responsibility, at 13.5%, while patriotism and honesty were the least covered, at 5.7% and 5.2%, respectively. These findings suggest that the 'Full Moon Detectives' series could be effectively utilized in values education programs.

Keywords