8. SINIF ÖĞRENCİLERİ NE OKUMALI? OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-18 17:36:18.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 250-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde ilköğretimden sonraki bir üst eğitim kademesi olan ortaöğretime geçişte sınav sistemi uygulanmaktadır ve bu süreçte sıvan başarısını etkileyen faktörlerden biri de okuma becerisidir. 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretime geçiş öncesinde okuma alışkanlığı kazanıp kazanmadıkları ve 8. sınıfa kadar olan okumalarının yeterli olup olmadığı büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları kadar ne okudukları da önemli bir husustur. Ülkemizde uzun süre 100 Temel Eser tavsiye edilmiş ancak bu uygulamanın sona ermesinin ardında bu hususta bir boşluk olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda 8. sınıf öğrencilerinin genel olarak okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi, geçmiş okuma düzeylerinin yeterliliği ve önerilen 100 Temel Eser haricinde hangi eserlerin okunması gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, görüşme yöntemi ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri uzman görüşlerine dayalı olarak oluşturulan üç soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu farklı illerde görev yapan toplam 29 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan Türkçe Öğretmenlerinin %88,89'unun 8. Sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığına sahip olmadığını; %11,11'inin ise sahip olduğunu düşündükleri; öğrencilerin 8. sınıfa kadar olan okuma düzeyinin %94,44 oranında yeterli bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öte yandan 100 Temel Eser dışında birçok önerilen eserin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma konusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In Turkey, a standardized examination system is implemented for the transition to secondary education, which is the educational level following primary education, and one of the factors affecting success in this process is reading proficiency. Whether 8th-grade students have acquired reading habits before transitioning to secondary education and the adequacy of their readings until the 8th grade are crucial. Furthermore, what students read is as important as acquiring the habit of reading. For a long time in our country, the recommendation was centered around the "100 Essential Books"; however, the termination of this practice has left a void in this regard. This study aims to evaluate the general reading habits of 8th-grade students, assess the adequacy of their past reading levels, and determine which works should be read other than the recommended 100 Essential Books based on the opinions of Turkish language teachers. The study utilized interview and content analysis methods. Research data were collected using a semi-structured interview consisting of three questions based on expert opinions. The sample group of the research comprises a total of 29 Turkish language teachers working in different cities. According to the research results, it was found that 88.89% of the participating Turkish language teachers believed that 8th-grade students did not have reading habits, while 11.11% thought they had such habits. Furthermore, it was concluded that the reading level of students until the 8th grade was deemed insufficient by 94.44%. Additionally, it was revealed that there were numerous recommended works beyond the 100 Essential Books. Based on the research findings, various recommendations were made regarding instilling reading habits in students.

Keywords