TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-10 23:54:04.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 249-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının hazırlıklı konuşma becerilerini kendi görüşleri, akademisyen gözlemleri ve öğretmen adaylarının tuttuğu günlükler çerçevesinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda bu araştırma nitel araştırma ilkelerine göre yapılandırılmıştır. Olgubilim, araştırmada kullanılan nitel yaklaşım desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programında okuyan 30 dördüncü sınıf öğrencisi ve Türkçe öğretmeni adaylarını hazırlıklı konuşmalar yaparken gözlemleyen üç akademisyen oluşturmaktadır. Veriler, üçgenleme yaklaşımı kullanılarak toplanmıştır ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda şunlar tespit edilmiştir: Türkçe öğretmeni adayları, hazırlıklı konuşma yaparken beden dili unsurlarına, ses özelliklerine, dinleyici kitlesine ve telaffuz, üslup, hitap şekli, akıcı konuşma, konuşma süresi, materyallerle zenginleştirme gibi etkili konuşma unsurlarına dikkat etmektedirler. Türkçe öğretmeni adayları, hazırlıklı konuşmalarında en fazla heyecan ve stres gibi duygularını kontrol edememekten kaynaklanan zorluklar yaşamaktadırlar. Türkçe öğretmeni adayları, hazırlıklı konuşma becerilerini uzun vadede geliştirme yollarını (sesli kitap okuma, diksiyon eğitimi alma, eğitici içerikler izleme, etkinliklere katılma vb.) daha fazla tercih etmektedirler. Türkçe öğretmeni adayları en fazla Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki hazırlıklı konuşma kazanım ve açıklamalarının yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Türkçe öğretmeni adaylarına ses eğitimi ve diksiyon ile konuşma eğitimi dersleri kapsamında sıkça hazırlıklı konuşmalar yaptırmak, etkinliklerde sorumluluk vererek topluluk karşısında olmaya alıştırmak, duygularını kontrol etmelerine yardımcı olacak teknikleri öğretmek gibi planlamalar yapılabilir.

Keywords

Abstract

The research aims to examine the prepared speaking skills of Turkish language teacher candidates within the framework of their own opinions, academic observations, and the diaries kept by teacher candidates. This research is structured according to qualitative research principles in line with this objective. Phenomenology is the qualitative approach pattern used in the research. The study group of the research consists of 30 fourth-year students and teacher candidates studying in the Turkish language teaching program at Zonguldak Bülent Ecevit University Ereğli Faculty of Education during the fall semester of the 2023-2024 academic year, and it includes three academicians who observed teacher candidates while they were giving prepared speeches. Data were collected using the triangulation approach and analyzed through content analysis; as a result of the research, the following findings: Turkish language teacher candidates pay attention to elements of body language, voice characteristics, audience, pronunciation, style, address, fluent speech, speech duration, and enriching materials when giving prepared speeches. Turkish language teacher candidates experience difficulties in controlling emotions such as excitement and stress during prepared speeches. Turkish language teacher candidates prefer long-term ways to improve their prepared speaking skills, such as reading audiobooks, receiving diction training, watching educational content, and participating in activities. Turkish language teacher candidates have expressed that the prepared speaking goals and explanations in the Turkish Language Teaching Program are insufficient. In the context of voice training and elocution as part of Turkish language teacher candidates' education, you can make plans such as frequently having them give prepared speeches, getting them accustomed to speaking in front of an audience by giving them responsibilities in activities and teaching them techniques to help control their emotions.

Keywords