TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİJİTAL MATERYAL TASARIMI YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-48
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-15 21:19:22.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 318-330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin dijital materyal tasarımı yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe öğretmenlerinin dijital materyal tasarımı yeterlikleri cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, öğrenim durumu, dersine girilen toplam öğrenci sayısı ve hizmet içi eğitim alma değişkenleri bakımından incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemine göre gerçekleştirilen ve ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 109 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ile Göçen-Kabaran ve Uşun (2021) tarafından geliştirilen Dijital Materyal Tasarımı Yeterlikleri Ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler, betimsel istatistik teknikleri, bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmenlerinin dijital materyal tasarımı yeterliklerinin orta düzeyde (x̄= 3,26) olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenim durumu ve dersine girilen toplam öğrenci sayısı değişkenlerinin Türkçe öğretmenlerinin dijital materyal tasarımı yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve hizmet içi eğitim alma değişkenlerinin ise Türkçe öğretmenlerinin yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmüştür. Sonuçlardan hareketle hizmet içi eğitimlerin niteliklerinin (içerik, süre, eğitmen nitelikleri, yüz yüze veya uzaktan yapılması) gözden geçirilmesi, Türkçe öğretmenlerinin lisansüstü eğitim almaları için gerekli teşvik ve tedbirlerin sağlanması, sayıca az öğrenci grubuna hizmet sunan Türkçe öğretmenlerinin dijital materyal tasarımı yeterliklerini etkileyen unsurların belirlenmesi ve sözü geçen yeterlikleri artırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study investigated the digital material design competencies of Turkish teachers. In line with this purpose, their competencies in material design were examined in terms of gender, age, professional seniority, educational status, total number of students taught, and in-service training variables. The research study group, which was conducted according to the quantitative research method and used the relational survey model, consisted of 109 Turkish teachers determined by random sampling method. The study data were collected using the Personal Information Form and the Digital Material Design Competencies Scale developed by Göçen-Kabaran and Uşun (2021). The data were tested using descriptive statistical techniques, independent samples t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA). As a result of the study, it was revealed that Turkish teachers' digital material design competencies were at a medium level (x̄=3,26). It was determined that the variables of educational status and total number of students taught caused a significant difference in Turkish teachers' digital material design competency levels. Gender, age, professional seniority, and in-service training variables did not cause a substantial difference in Turkish teachers' competency levels. Based on the results, the qualifications of in-service training (content, duration, instructor qualifications, face-to-face or distance learning) should be reviewed, necessary incentives and measures should be provided for Turkish teachers to receive postgraduate education, the factors affecting the digital material design competencies of Turkish teachers who serve a small number of students should be determined, and studies should be carried out to increase these competencies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics