TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARI HAKKINDAKİ MAKALELERİN EĞİLİMLERİ (2019-2022)

Author :  

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-28 18:32:34.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 141-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2019-2022 yıllarında Türkçe öğretmeni adayları hakkında yazılan makaleleri incelemek ve bunun sonucunda, yapılan çalışmaların eğilimlerini belirlemektir. Nitel bir araştırma olan çalışmada veriler, doküman incelemesiyle toplanmıştır. Verilerin toplanması sırasında, Ulakbim TR Dizin, Dergipark ve Google Akademik veri tabanları taranmıştır. Tarama sonucunda 76 farklı dergi ve 135 makaleye ulaşılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. İnceleme sonunda en fazla makale yayımlayan derginin RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi olduğu tespit edilmiştir. En çok kullanılan araştırma yöntemi nitel araştırma yöntemi, öğrencileriyle en çok araştırma yapılan üniversiteler Muş Alparslan Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, en çok kullanılan veri toplama aracı ölçek, veri çözümleme yöntemi t-testi, desen tarama desenidir. Tek yazar tarafından yazılan makaleler çoğunluktadır. 2019 yılı, yayımlanan makale sayısı açısından ilk sıradadır. En çok kullanılan örneklem büyüklüğü 0-50 kişi, en çok tercih edilen örneklem oluşturma türü kolay ulaşılabilir durum örneklemesi/uygun örneklemedir. Makalelerde tüm sınıfları çalışmaya dâhil etme tercihi öne çıkmaktadır. Üretim şekli yönünden özgün makaleler çoğunluktadır. Makalelerde genel olarak amaçlanan, adayların performans, bilgi, kültür gibi çeşitli açılardan bulundukları durumları belirlemektir. Ele alınan konu yönünden, adayların profillerinin incelenmesi ağırlıktadır. Türkçe öğretmeni adayları ile ileride yapılacak araştırmaların planlanması açısından önemli olduğu düşünülen çalışmanın sonunda, araştırma sırasında elde edilen verilerden hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the articles written about Turkish teacher candidates between 2019 and 2022, and as a result, the tendencies of the studies are determined. In this qualitative research study, data was collected by document review. Ulakbim TRIndex, Dergipark, and Google Scholar databases were scanned during data collection. As a result of the scan, 76 different journals and 135 articles were accessed. Content analysis was used to analyze the data. At the end of the review, it was determined that the journal that published the most articles was the RumeliDE Journal of Language and Literature Research. The most used research method was qualitative, and the universities where the most research was conducted were Muş Alpaslan University and Recep Tayyip Erdoğan University; the most used data collection tool was scale, and the data analysis method was t-test has been detected. Articles written by a single author are the majority. The year in which the most articles were published was 2019; the most commonly used sample size is 0-50 people, and the most preferred type of sampling is easily accessible case sampling/convenience sampling. The articles show that the preference to include all classes in the study stands out. In terms of production method, most articles are original and aim to determine the situations of the candidates. In terms of the subject, the emphasis is on examining the profiles of the candidates. Various suggestions were made at the end of the study, which is thought to be essential for future research with Turkish teacher candidates.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics