5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZIM YANLIŞLARI VE NEDENLERİ: DURUM ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-17 20:43:38.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 219-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, 5. sınıf öğrencilerinin yazım yanlışları incelenmiştir. Araştırma durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin yanlış yazdığı kelimeler ve yanlış uyguladığı yazım kuralları belirlenmiştir. Bu yanlışların nedenlerini ortaya çıkarmak için de öğretmenlerle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Yazım yanlışları ile ilgili veri toplamak için akademik başarısı, sosyoekonomik düzeyi ve cinsiyeti farklı 120 öğrencinin Türkçe yazılı sınav kâğıtları incelenmiştir. İki alan uzmanı tarafından yazılı sınav kâğıtlarının içerik analizi yapılmış, belirlenen yazım yanlışları yazım kılavuzuna göre temalar altında kodlanmıştır. Bu yanlışların nedenlerini açıklamak için de 8 Türkçe ve 8 sınıf öğretmeni ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin yazım kurallarından 25 konuda yanlış yaptıkları belirlenmiştir. Bunlardan en yaygın olanları; harflerin yanlış yazımı, sözcükteki sesleri karıştırma, sözcükler ve harfler arasında uygun boşluk bırakmama, birleşik kelimelerin yanlış yazımı ve bağlaç olan dA’nın bitişik yazımıdır. Görüşme yapılan öğretmenler ise yazım öğretimi konusunda yeterli olduklarını belirtmişlerdir fakat sınıflarında kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri arasında yazım öğretimi ile ilgili herhangi bir özel tekniğin olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin yazım yanlışlarının başlıca nedenleri Türkçe derslerinde öğretmenlerin yazılı anlatım çalışmalarına yeterince zaman ayırmamaları, yazılı anlatım çalışmaları ve ödevlerin her birini ayrı ayrı değerlendirerek öğrencilere dönüt vermemeleri olduğu söylenebilir. Ayrıca öğretmenlerin yazım öğretimi için sınıfta kullanılan özel öğretim teknikleri hakkında bilgileri sınırlıdır. Yazım öğretimi tekniklerini bilen öğretmenlerin de programdaki konuları yetiştirme kaygısı ile bunlarla ilgili yazım öğretimi etkinliklerine derslerinde yer vermedikleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This case study delves into the nature and causes of spelling errors prevalent among 5th-grade students. The study meticulously identifies both incorrectly spelled words and misapplied spelling rules. Focus group interviews with teachers provided valuable insights into the reasons behind these errors. Data on spelling errors were collected by examining the Turkish written exam papers of 120 students, carefully selected to represent a diverse range of academic achievement levels, socioeconomic backgrounds, and genders. Two field experts conducted a comprehensive content analysis, systematically coding identified spelling errors according to thematic categories derived from established spelling guidelines. To explore the underlying causes, focus group interviews were conducted with eight Turkish language teachers and eight classroom teachers. Research findings indicate that students exhibited errors across 25 specific spelling rules. The most prevalent errors included inaccurate letter representation, confusion of similar sounds, incorrect spacing between words and letters, errors in compound word formation, and the incorrect use of adjacent spelling with the conjunction "dA." While teachers expressed confidence in their general spelling instruction, a deeper analysis revealed an absence of specialized teaching techniques within their classroom methodologies. Key factors contributing to students' spelling errors appear to be a lack of emphasis placed on written expression within Turkish lessons, coupled with insufficient individualized feedback on writing assignments and homework. Furthermore, teachers demonstrate limited knowledge of targeted pedagogical techniques for spelling instruction. Even when aware of such techniques, teachers may forgo their implementation due to concerns over completing the extensive mandated curriculum.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics