YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖRSELLİK VE İŞİTSELLİK YÖNÜYLE FİLM/VİDEO KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-21 23:01:27.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 343-358
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimin verimli ve etkili olması amacıyla birçok yöntem geliştirilmiş ve eğitim teknolojilerinin imkânlarından faydalanılmıştır. Günümüzde görsel ve işitsel materyaller yaygınlaşmaya, öğrenmeler bu araçlarla desteklenmeye başlanmıştır. Sinema teknolojilerinin gelişmesi sayesinde kitaplarda anlatılan, okunan romanların, hikâyelerin, masalların, söylenen türkülerin filmleri çekilmiştir. Filmler eğlendirme dışında bir felsefeyi öğretme, bilgi verme, kültürel etkileşimi sağlama amaçlarını da üstlenmiştir. Yabancı dil öğretiminde ihtiyaç duyulan gerçekçi ortamların sağlanmasında, dile ait söz varlığının bağlam içerisinde verilmesinde, farklı iletişimsel durumların canlandırılmasında kısa videolardan ve filmlerden yararlanılmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerle yapılan araştırmalarda Türk filmleri ve dizilerinin etkisi ortaya konmuştur. Yabancılara Türkçe öğretiminde film ve video etkinliklerinden Türk kültürünün tanıtılması, Türkçenin söz varlığının ortaya konması, dil öğrenicilerinin kelime hazinelerinin zenginleştirilmesi, dört temel dil becerilerinin geliştirilmesi, dil öğrenme motivasyonlarının arttırılması, ders dışında da dil öğrenmelerinin desteklenmesi amaçlarıyla filmlerden faydalanılmaktadır. Çalışmada yabancı dil öğretiminde filmlerin hangi amaçlarla kullanıldıkları, Türkçe öğretim ders kitaplarında hangi seviyede hangi film ve videolara yer verildiği, bunlara yönelik hangi etkinliklerin düzenlendiği, hangi film ve videoların öne çıkarıldığı, tespit edilmeye çalışılmıştır. Türkçe öğretiminde filmlerden nasıl faydalanılması gerektiği “Hababam Sınıfı Uyanıyor” filmi üzerinden gösterilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada örneklem olarak “Yeni Hitit (2009), Altın Köprü (2017), Maarif Türkçe Ders Kitapları (2023)” adlı yabancı dil olarak Türkçe öğretim ders kitapları incelenmiştir. Yabancılara Türkçe öğretim kitaplarında okuma, dinleme, konuşma, yazma becerilerine yönelik etkinliklerde film ve videolara yer verildiği görülmüştür. Bu amaçla izleme-anlama bölümlerinin de oluşturulduğu tespit edilmiştir. Ders kitaplarında Türk dizi ve filmlerinin yanında yabancı filmlere ve belgesellere yer verildiği, film tanıtımı, broşürü üzerinden de etkinlikler düzenlendiği görülmüş, bazı filmlerin belirtildiği seviyeye uygun olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Thanks to the principles and methods determined in order to make education efficient and effective, many methods have been developed and the opportunities of educational technologies have been used. Nowadays, visual and audio materials have become widespread and learning has begun to be supported with these tools. With the development of cinema technologies, movies of the fairy tales and folk songs told in books were made, and movies began to be used not only to entertain our free time, but also to adopt an idea or philosophy, to engage in cultural interaction, and to concretize dreams. Short videos and films are used to provide realistic environments needed in language teaching and to observe the language's vocabulary live in context. It is now a known fact that films and TV series are used in studies on language learners, especially in individual language learning. The Turkish TV series and film industry, which has made a great breakthrough in recent years, continues to attract attention around the world. In teaching Turkish to foreigners, these films are used in many ways such as cultural promotion, development of linguistic skills, enrichment of vocabulary, revealing the place and form of use of the language's vocabulary, having fun and productive time, and supporting language learning outside the classroom. The systematic and planned use of films in language teaching has brought about the necessity of carrying out appropriate activities and studies. In this article, the use of films in language teaching, their necessity, methods of use, how they can be used with other activities are emphasized, film and video activities in the textbooks for teaching Turkish as a foreign language called “Yeni Hitit, Altın Köprü, Maarif Türkçe” are evaluated and how films can be used in teaching Turkish “Hababam Sınıfı Uyanıyor”. It is illustrated by the example of the movie “Class Awakens”.

Keywords