BAĞLAMA ÖGELERİNİN İŞLEVLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-14 23:15:47.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 172-195
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir dili bütünüyle kavramak için o dili oluşturan unsurları ele alıp incelemek gerekir. Kelime, kelime grupları ve cümleler dili oluşturan temel yapılardır. Bağlama ögeleri bu yapılar arasındaki ilişkiyi sağlayan en önemli ögelerdendir. Bu ögeler; anlam ve anlatımın açık, net ve anlaşılır olmasını sağlar. İletişimsel yaklaşımda, dilin belli bir bağlamda işlevsel kullanılması esas olup bu yaklaşıma göre bağlama ögelerinin dil bilgisi konusu olarak görülmesi yerine dilin anlam ve kullanımına aracılık eden birer öge olarak görülmesi gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmanın amacı, Türkçede bağlama ögelerinin hangi işlevleri taşıdığını ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiziyle yapılmış̧ bir içerik çözümlemesi çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma nesnesini, Türkçe öğretiminde bağlama ögelerinin işlevsel sınıflandırılmasını inceleyen araştırmalar oluşturmaktadır. Araştırmacılar verilerin analizinde, bağlama ögelerini; işlev, işleve yönelik açıklama, işlevi yapma yolları, işlevi ifade etmede kullanılan bağlama ögeleri şeklinde değerlendirmişlerdir. Elde edilen sonuçlar içerik analizi yöntemi kullanılarak ortaya konulmuştur. Araştırmada, bağlama ögelerinin hangi işlevlerde kullanıldığını ele alan kırk beş çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalarda bağlama ögelerinin yüz seksen sekiz farklı işlevinin olduğu, bunlar arasında sadece işlev adı belirtilen ancak bağlama ögesi örneği verilmeyen çalışmalar olduğu ayrıca bir bağlama ögesinin birden fazla işlevinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda bağlama ögelerinin işlevlerine yönelik uygulamalı çalışmaların yapılabileceği yönünde önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

To attain a comprehensive understanding of a language, it is imperative to meticulously analyze the constituent components that comprise the language. Words, word groups, and sentences are the fundamental structures of language. Linking elements are among the most essential elements that link these structures. These elements ensure the meaning and expression are clear, concise, and understandable. In the communicative approach, it is essential to use the language functionally in a particular context, and according to this approach, context elements should be seen as elements that mediate the meaning and use of the language rather than being seen as a subject of grammar. Therefore, this study aims to reveal what functions the conjunction elements carry in Turkish. The research is a content analysis study conducted with document analysis, one of the qualitative research methods. The study object of the research consists of studies examining the functional classification of context elements in Turkish teaching. The analysis investigated conjunctions, explaining, and evaluating their functions, the ways they perform, and related items used to express the function in speech. The results obtained were revealed using the content analysis method. In the research, forty-five studies were reached that discussed the functions in which linking elements are used, and it was concluded that in these studies, linking elements have one hundred and eighty-eight different functions, among these, there are studies in which only the function name is specified, but no example of the linking element is given, and also that a binding element has more than one function. Finally, suggestions were provided within the framework for future studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics