YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMLARININ D-AOBM TAMAMLAYICI CİLT BAĞLAMINDA OKUMA BECERİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-49
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 19:22:10.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 332-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik olarak Maarif Vakfı ve Ankara TÖMER tarafından hazırlanan programların Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt’te “okuduğunu kavrama” başlığı altında yer alan alt başlıklardan hareketle incelenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler doküman analizi ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Betimsel içerik analizi ile elde edilen veriler veri sınıflama dosyasına kaydedilmiş ve araştırmacılar tarafından tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak her iki programda da kazanımların genel okuduğunu kavrama başlığı altında yoğunlaştığı, Başvuru Metni’nde yer alan diğer alt başlıklara ise daha az yer verildiği tespit edilmiştir. Elde edilen veriler Maarif Vakfı tarafından hazırlanan YDOTÖ Programı’nda okuma becerisine ait kazanımların hem sayısal açıdan daha fazla ve Tamamlayıcı Cilt’te yer alan okuma türlerini daha fazla içerdiğini hem de bu kazanımların düzeylere göre dengeli bir dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Ankara TÖMER tarafından hazırlanan programda ise okuma becerisi kazanım sayısının ve Tamamlayıcı Cilt’te yer alan okuma türlerini içeren daha az kazanıma yer verildiği, ayrıca bu kazanımların da dil düzeylerine göre dengeli bir dağılıma sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar her iki programın da yabancı dil öğretiminde önemli bir başvuru kaynağı olan Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin Tamamlayıcı Cildi’ne göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

This study examines the programs prepared by the Maarif Foundation and Ankara TÖMER for teaching Turkish as a foreign language, based on the subheadings titled "reading comprehension" in the Supplementary Volume of the Common European Framework of Reference for Languages. In the qualitative research method study, data were obtained by document analysis. A descriptive content analysis technique was used to analyze the study data. The data obtained through descriptive content analysis were recorded in the data classification file and interpreted by the researchers in tables. As a result, it has been determined that the achievements in both programs are concentrated under the title of general reading comprehension. At the same time, other sub-headings in the Application Text are given less place. The data obtained shows that the gains in reading skills in the Program for Teaching Turkish as a Foreign Language prepared by the Maarif Foundation are both numerically higher and include more reading types in the Supplementary Volume and that these gains have a balanced distribution according to levels. However, it was concluded that in the program prepared by Ankara TÖMER, the number of reading skill acquisitions and the reading types included in the Supplementary Volume were included in fewer achievements and that these achievements did not have a balanced distribution according to language levels. These results show that both programs should be rearranged according to the Supplementary Volume of the Common European Framework of Reference for Languages, an essential reference source in foreign language teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics