İLKOKULDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMININ ÖNEMİ ÜZERİNE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-10 22:47:37.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 57-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilkokulda yapay zekâ kullanımının önemi üzerine sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Çalışma grubunu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda aktif olarak görevine devam eden doksan altı sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bu görüşme formu, ilkokul öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımıyla ilgili düşüncelerini, deneyimlerini ve beklentilerini içermektedir. Toplanan verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilkokul öğretmenleri yapay zekâ kullanımına önem verdiklerini ve bu alanda hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, yapay zekâ destekli çevrimiçi öğrenme platformlarını tercih edebileceklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler, özellikle matematik alanında yapay zekâdan en çok fayda sağlayabileceklerine inanmaktadırlar. Ancak, öğretmenler arasında yapay zekânın bağımlılık riski oluşturabileceğine dair endişelerin olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, ilkokul düzeyinde yapay zekâ teknolojilerinin eğitim sürecindeki potansiyelini ortaya koymaktadır. İlkokul öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına olumlu bir bakış açısına sahip olduğu ve bu teknolojiden faydalanabileceklerini düşündükleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin endişelerinin anlaşılması ve bu endişelere yönelik çözüm önerilerinin sunulması, yapay zekâ teknolojilerinin eğitim alanında etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. Yapay zekâ destekli eğitim teknolojileri, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunabilir, öğrencilere interaktif ve deneyimsel öğrenme fırsatları sunabilir ve eğitim alanında daha fazla veri analizi, kişiselleştirme ve öğrenci başarısını artırmak için kullanılmaya devam edecektir.

Keywords

Abstract

This research aims to examine primary school teachers' views regarding the importance of using artificial intelligence in elementary education. The study is designed as a case study using qualitative research methods. The study group comprises ninety-six classroom teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education. Data were collected using a structured interview form prepared by the researcher. This interview form includes primary school teachers’ thoughts, experiences, and expectations about using artificial intelligence. Content analysis was employed for data analysis. According to the research results, primary school teachers emphasize the importance of artificial intelligence usage and express their readiness in this area. Additionally, they indicate a preference for AI-supported online learning platforms. Teachers believe that artificial intelligence can be particularly beneficial in mathematics. However, concerns about the potentially addictive nature of AI were identified among teachers. The findings of this study highlight the potential of artificial intelligence technologies in the educational process at the elementary school level. Primary school teachers have a positive outlook on using artificial intelligence and believe they can benefit from it. Understanding teachers’ concerns and providing solutions to address those concerns may facilitate the effective use of AI technologies in education. AI-powered educational technologies can provide students with personalized learning experiences and interactive and experiential learning opportunities and will continue to be used for greater data analysis, personalization, and student achievement in education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics